Управленска програма 2019-2023 г.

понеделник, 07 март 2022 390

МАНДАТНА ПРОГРАМА НА ИВАН ГРЪНЧАРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Приета с Решение №68/30.03.2020 г. на Общински съвет Луковит

Основни принципи: Работа, работа, работа

 • Ефективни действия и видими резултати

 • Спазване на закона, зачитане на морала

 • Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската собственост

 • Отговорно отношение към проблемите на населените места и на гражданите

 • Активен диалог с гражданите за развитието на общината

 • Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет

Приоритети:

 • Инфраструктура

 • Образование и интеграция

 • Социални дейности

 • Партньорство и водено от общностите местно развитие

Основни задачи:

 1. Планиране и разходване на публичните средства по приоритети: инфраструктура и благоустрояване, образование, екология, култура, здравеопазване и социални дейности.

 2. Активно усвояване на европейски средства за реализация на проекти при упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение, гарантиране на устойчивост и постигане на европейски стандарти.

 3. Ефективно управление на общинската собственост.

 4. Реализиране на успешни и прозрачни партньорства с бизнеса и създаване на условия за нови частни инвестиции.

 5. Активен диалог с правителството и с успешните общини в страната.

Приоритет 1. Инфраструктура

 1. Улици и пътища

 2. ВиК

 3. Детски градини, училища и читалища

 4. Зелени площи

 5. Улично осветление

 6. Спортна инфраструктура

Приоритет 2. Образование

 1. Модернизация и качество на образованието:

 • Иновации, дигитални ресурси, интерактивно съдържание;

 • Креативност и новаторски методи на преподаване.

 1. Приобщаващо образование:

 • Насърчаване на ранния достъп до образование и обучение;

 • Насърчаване на завършването на качествено и приобщаващо общо и професионално образование, вкл. съответната инфраструктура и оборудване.

Приоритет 3. Социални дейности и интеграция

 1. Център за обществена подкрепа

 2. Общностни центрове в гр. Луковит и села в общината

 3. Информативно-консултативни и посреднически услуги

 4. Патронажна грижа

Приоритет 4. Партньорство и водено от общностите местно развитие

 1. Изпълнение на Стратегия за развитие на територията на МИГ Луковит – Роман;

 2. Осигуряване на средства за създаване на местен фонд за финансиране на проекти на бизнеса, НПО, училище, детски градини, читалища и общинска администрация Луковит.

https://www.livechatalternative.com/