ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.03.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№68

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/ 30.03.2020 г.

          Относно: Мандатната програма на Кмета на община Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.12  във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-52/21.02.2020 г., Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

  Приема Мандатна програма за управление за мандат 2019-2023 г.

 

Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” – 14   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/