ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022-2027 г.


Приета с Решение № 408/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Програмата за развитие на туризма в община Луковит е разработена на основание чл. 12, ал. 1 и в съответствие с изискванията на чл. 11, ал 2 от Закона за туризма. Програмата е съобразена с целите и приоритетите на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г., стратегиите за развитие на отделните видове туризъм, План за интегрирано развитие на община Луковит (ПИРО) 2021-2027 г., както и според съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Целта на програмата е на първо място оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси за устойчиво развитие на туризма и на второ място да конкретизира основните стратегически цели за развитие на туризма в община Луковит.  

Изхождайки от конкретните дадености, досега в община Луковит има сравнително ограничен опит и традиции в развитието на туризма като цяло. Историческите и географските особености не са определяли и не определят общината и населените места в нея в категорията на обособена туристическа дестинация. Въпреки това природните и културно-историческите условия в община Луковит, предлагат възможности за развитие на туризъм в различни форми и с различна интензивност.         

                                              

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 

Община Луковит е разположена в Северозападната част на България и изцяло попада в Предбалкана, на границата между Западния и Средния Предбалкан, като обхваща средните части на басейните на реките Искър и Вит. На изток общината граничи с община Угърчин, на североизток - с община Плевен (област Плевен), на север - с общините Червен бряг и Долни Дъбник (област Плевен), на запад – с община Роман (област Враца) и на юг – с общините Тетевен и Ябланица. Общинският център – град Луковит се намира на еднакво разстояние в меридионална посока (49 км) между Главната Старопланинска верига (билото на Златишко-Тетевенска планина) и брега на река Дунав (между с. Остров и с. Горни Вадин). Разположен е на брега на река Златна Панега.

Релефът е хълмисторавнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина. Територията на Общината е 453,225 кв. км. Максимална височина – 500 м.

През гр. Луковит преминава главен шосеен път София – Русе І-3 и София – Плевен.

Разстояния до някои по-важни градове в  страната и района:

Луковит – София – 110 км – време за пътуване – 100 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе – средна честота – на час

Луковит – Ловеч – 68 км – време за пътуване – 90 мин., автобусни връзки – от Луковит: 7.00 ч, 8.30 ч.,15.00 ч. , от Ловеч – 16.30 ч. / пътува само в петък и неделя/

Луковит – Плевен – 50 км – време за пътуване – 60 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе и София – Плевен.

Луковит – Червен бряг – 15 км – време за пътуване – 20 мин. – автобусни връзки – от Луковит : 9,30 ч., 11,00 ч., 13,30 ч.

Особеностите в историческото развитие определят наличието на културни коридори и културно напластяване. Според Националната концепция за пространствено развитие община Луковит е определена с ниска степен на значимост на културното напластяване и един слабо изявен културен пласт. Община Луковит е разположена в Северозападен район от ниво 2, област Ловеч. Някои от проблемите за общината произтичат от разположението й в този район, който се характеризира с изоставане в демографско, икономическо и социално отношение и постоянно задълбочаващи се проблеми. Тези проблеми поставят района на последно място в развитието сред районите в Европейския съюз. Недостатък за общината е и сравнително голямата отдалеченост от областния център Ловеч.

Важен фактор за социално-икономическото развитие е опазването на духовното наследство и развитието на предприемачеството в сферата на културата. Културата придава собствен облик на общината, което е от значение за подобряване на качеството на живот на местната общност. Община Луковит има разнообразен културен календар, в който са залегнали всички приоритети във връзка с функционирането на културните институции, както и за осъществяването на културни прояви на различни нива. Повечето от събитията, които се организират и провеждат са значими предимно за местната общност, за близки и роднини. Събитията, организирани от администрациите изпълняват предимно културно - просветна функция. · Националният празник 3-ти март; · Традиционни майски дни на културата в Луковит и чествания на 24-ти май по селата; · Традиционни балове на с. Беленци, с. Дъбен, с. Тодоричене и с. Торос; · Възпоменателна церемония в памет на загиналите във войните луковитчани; · Йордановден – церемония по спасяване на Богоявленския кръст с мъжко хоро във водите на река Златна Панега; · Пролетни християнски празници – Лазаровден, Цветница, Великден; · Традиционни оброци на с. Торос, с. Дерманци и с. Беленци; · Коледни и Новогодишни празници – концерти, фолклорни обичаи, конкурси, изложби и др. · Традиционни панаири на гр. Луковит, с. Торос, с. Дерманци, с. Ъглен, с. Румянцево, с. Петревене; · Традиционни събори на с. Карлуково, с. Бежаново, с. Дъбен, с. Беленци, с. Пещерна, с. Тодоричене; · Регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен“ в с. Дъбен.

На територията на общината функционират 4 хотела с обща леглова база – 290 легла, семеен хотел „Перла“ с 23 легла,  къщи за гости 5 броя с общо – 46 легла,  стаи за гости 2 обекта с общо 12 легла,  туристически учебен център в с. Карлуково с 61 легла. На територията на общината се намират и функционират 6 бр. ресторанти с капацитет до 150 места, заведения за бързо хранене – 8 бр. с до 50 места, питейни заведения 16 бр. с до 150 места, кафе-сладкарници – 2 бр. с до 48 места и барове – 2 бр. с до 200 места.

Повече от 41% от територията на община Луковит попада в защитени територии и защитени зони на екологичната мрежа Натура 2000. Основната консервационна стойност на територията се обуславят от много разнообразните хабитати, от които 13 са включени в Бернската конвенция и са приоритетни за опазване. Най-голямо е значението на крайречните и карстовите терени край реките Златна Панега, Искър и Вит, като места с високи показатели на биоразнообразие. Община Луковит се пресича от големия транс европейски миграционен път Виа Аристотелис. Самият регион, особено влажните зони, са важни области за почивка и прехрана. В границите на община Луковит се намират шест защитени местности и природни забележителности: · Природна забележителност „Пещерата Горния парник“; · Природна забележителност „Пещерата Долния парник“; · Защитена местност „Парника“; · Защитена Местност „Гарвана“; · Природна Забележителност „Карлуковски карстов комплекс с пещерите „Темна дупка“, „Проходна“, „Свирчовица“, „Банковица“ и „Хайдушката дупка“; · Природна Забележителност „Скални образувания в м. Срупаница“. Защитените обекти в общината са два: · Зимен дъб в местността „Егина ливада“; · Вековно дърво Летен дъб в местността „Полето“. Най-голямо е значението на крайречните и карстовите терени като места с високи показатели на биоразнообразие. Скалните арки са същинска „визитна картичка“ на общината. Броят им на общинската територия е съизмерим с този във всички останали общини на страната, взети заедно. По импозантност, атрактивност и внушителност някои от тях (особено Проходна край Карлуково, която е най-дългият скален мост у нас) съперничат на Чудните мостове в Родопите и Божия мост край с. Лиляче, Врачанско. Освен Проходна, която представя комбинация от скален мост, пещера и скални прозорци („окна“), по известни скални арки са тези по р. Вит („Дупката“ при с. Ъглен), Провъртеника, западно от р. Искър, няколкото арки при Парниците и др. Специално внимание от карстовите форми в община Луковит трябва да се обърне на скалните арки (мостове).

Елементите на културното наследство са от различни епохи и представляват голяма ценност за общината. Всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове са паметници на културата и притежават статут на НКЦ с категория „национално значение“. В пространствената структура на община Луковит са идентифицирани 168 археологически обекта, праисторически, антични и средновековни селища и крепости; могили и некрополи; скални ниши. На територията на Община Луковит не са правени системи издирвания на археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за археологическото наследство. Археологическите обектите не са обект на туристически интерес и не са включени в културни маршрути. Сред популярните културно - исторически обекти е църквата „Света Богородица“ (напр. още „Успение Богородично“) - единствената запазена част от Карлуковския манастир, разположен в дефилето на р. Искър до с. Карлуково. Не е известна годината на основаването му, но през ХV в. той е разграбен и разрушен. Възобновен е в края на ХVІ - началото на ХVІІ в., после отново е разрушен и запустява. Църквата е построена през втората половина на ХVІ в. Предполага се, че е изографисвана от майстора на Боянската църква, край София. В преддверието са изобразени покровителите на всички лечители - братята светци Дамян и Козма. Срещу Карлуковския манастир са запазени две скални църкви, построени от местен ломен камък, свързан с хоросан. Стенописите на църквата „Св. Марина“ са фрагментарно запазени. Те датират от ХІV в. и са изпълнени от първокласен майстор. Църквата е достъпна чрез подвижна платформа. На около 5-6 км северозападно от жп гара Карлуково е скалната църква „Св. Григорий“, в която фрагментарно са запазени два слоя стенописи, датирани от ХІV и ХVІІ в. Тя е достъпна чрез обезопасени стъпала. В света на археологията гр. Луковит е известен с  Луковитското сребърно съкровище, което притежава огромна културна и историческа стойност и е уникален образец на особеностите на тракийското изкуство и етапите на неговото развитие през ІV в. и началото на ІІІ в пр. н. е. Докато Панагюрското съкровище е с чуждестранен произход, значението на Луковитското съкровище се състои тъкмо в това, че то съдържа и произведения на местното тракийско златарство. Съдържа около 200 предмета с различно предназначение. Открито е случайно през 1953 г. при полска работа в околностите на града. Предадено е в Националния археологически музей в София, а негово копие е изложено в Ловешкия музей. През последните години съкровището е презентирано в информационни и рекламни материали за района. Възможност за неговото популяризиране е изработване и експониране на негово копие, което да бъде постоянно изложено в града.

Община Луковит обхваща обширен карстов район, а именно карстът е естествената среда за развитието на екотуризъм. По проект на Програма ФАР – Развитие на българския екотуризъм, през 2006 г. се създаде Геопарк „Искър – Панега”. Това е първият гоепарк в България като територия, която включва феноменално геоложко и геоморфоложко наследство от карстовия регион Карлуково и каньона на река Панега. Той включва два микрорайона – Карлуковския карстов комплекс и Крайпътен ландшафтен парк "Панега". Карлуковският карстов район е един от най-представителните карстови райони в страната – карни полета, валози, въртопи, грандиозни пещери, пропасти и канъони. Проучени са общо 240 пещери. От тях 6 – феноменът “Проходна”, “Безименна 22 /Контрабасът/”, “Задъненка” и др. , както и двата скални феномена – “Струпанец”/изобразен на старите българиски банкноти  1934 г./ и “Провъртеника”, са обявени за природни забележителности. В този район е изградена туристическа база - Национален пещерен дом “Пещерняка” –  с хотелска и ресторантска част. Самата база е интересно и уникално за България съоръжение, изнесено над река Искър. Районът, скалните образувания и пещерите са използвани като естествен декор от “Бояна филм” при заснемане на наши и чужди кинопродукции – “Време разделно”, “Аспарух”, “Покръстването” и др. Другата част от Геопарк „Искър – Панега” обхваща околностите на град Луковит красивия каньон на река Златна Панега – местността „Котлен”, уникалните скални образувания „Куклите” и няколко пещери. В пещерата Темната дупка в каньона на река Златна Панега са намерени следи от живот на първобитни хора – едни от първите Homo sapiens, живели на планетата.                                                          

Геопарк „Искър – Панега”  е устойчив туристически продукт от геоморфоложки, геоложки или палеонтоложки обекти с естетическа или културно-историческа стойност. Той обединява наличните природни и исторически дадености на териоторията на общината като повишава тяхната атрактивност както за местните жители, така и за туриста. Основна задача на геопарка е да стимулира развитието на геотуризма и да съхрани геоложкото и геоморфоложкото наследство за бъдещите поколения. В началото на 2020 г. в сърцето на геопарк „Искър-Панега“ е открит и действа ПАНЕГА АТРАКЦИОН.  Атракционът работи целогодишно и предлага разходка по река Златна Панега с водно колело, лодка с гребла, едноместен каяк, двуместен каяк и лодка за разходка и фотокруиз. Началото на ГЕОПАРК “ИСКЪР–ПАНЕГА” е край шосето София–Плевен–Русе (Главен път Е-83). Намира се само на 1 час път с кола от София, малко преди входа на град Луковит.

Като обобщение на туристическия потенциал Община Луковит има дадености, които позволяват да се развива пещерен, спелеоложки, пешеходен, културно-исторически, научен, приключенски и конферентен туризъм.

Пешеходни маршрути

    - гр. Луковит – 1 бр. –пътека за разходка „Погледец”
    - с. Карлуково в Геопарк „Искар – Панега” – 6 бр.

Места за скално катерене

    - гр. Луковит   1 бр. –планинарска аптека „Кончето”
    - пещерите в Геопарк ”Искър – Панега” – частта Карлуково

Колоездачни  маршрути

    - Mountain bike – с. Карлуково, пещерата „Проходна”
    - Национален шампионат по екстремен многобой

Места за екстремен туризъм

    - Карстов район с. Карлуково
    - Пещери: „Свирчовица”, „Задъненка”, „Проходна” и „Банковица”
    - Воден спорт по река Искър – водно колело, лодка с гребла, каяк и  лодка за разходка
    - Парапланеризъм
    - Бънджи скокове на пещера „Проходна” –единствено място в света за скокове от свод на пещера

Кутурен туризъм

    - скални църкви – Карлуково
    - църква „Св. Успение Богородично” – Национален паметник на културата

Места за приключенски туризъм

    - защитена местност: пещерата „Парниците” – с. Бежаново

Конферентен туризъм

    - Хотелски  комплекс „Дипломат Плаза”

               

III. АНАЛИЗ

3.1. Силни страни

    - важна транспортна артерия, преминаваща през територията на общината е Главен път Е-83 (София–Плевен–Русе);
    - природата е съхранена, няма предприятия - замърсители на околната среда;
    - сравнително добре развити елементи на техническата и социална инфраструктура;
    - наличие на културни и исторически паметници и забележителности;
    - разнообразни населени места с възможности за алтернативен туризъм;
    - сравнително добре развита хотелска база и места за настаняване;
    - богат културен календар и съхранени културни и духовни традиции;

3.2. Слаби страни

    - ограничени финансови ресурси;

    - негативни демографски тенденции;

    - липса на кадри и недостатъчно качество на обслужване и подготовка на заетите в областта на туризма;

    - недостатъчно туристически атракции, които да увеличат престоя на туристите;

    - лошо физическо състояние на обектите, някои от които са застрашени от разрушаване или изчезване;

    - затруднена физическа достъпност до някои от обектите;

    - липса на единна информационна система за съществуващите културни ценности.

3.3. Възможности

    - възможности за финансиране от туристически данък и фондове на Европейския съюз;

    - разработване на съпътстващи програми по интереси за гостите на общината;

    - подготовка на кадри чрез програми и проекти насочени към туризма;

    - възможност за развитие на съществуващите и създаване на нови туристически атракции;

    - осигуряване/подобряване на транспортната достъпност до отделни културно – исторически паметници, да се предприеме необходимото за тяхната социализация и изграждане на дребномащабна инфраструктура;                                                                                                                                               

     - разширяване на рекламата за местния туристически продукт и за туристическите ресурси в общината;

     - изработване и постоянно експониране на копие на Луковитското тракийско сребърно съкровище с цел неговото популяризиране.

3.4. Заплахи

   - чести промени в съществуващата нормативна база;

   - продължаващо влошаване на демографските характеристики и неблагоприятни миграционни процеси;

   - високи изисквания по отношение на качеството на предлагания туристически продукт;

   - конкуренция от страна на други туристически обекти и продукти в съседните общини;

   - намаляване потока от български и чуждестранни туристи поради ограничени финансови възможности, ограничения свързани с вирусни инфекции и  други събития.

 

            ИЗВОД

Независимо, че общината разполага с природни дадености и културно-исторически богатства, които дават основание за насочване усилията на местната общност за развитие, обогатяване и популяризиране на туризма в общината този сектор все още не е достигнал желаното ниво на развитие. Ето защо, в тази сфера е необходимо да се полагат значителни усилия от заинтересованите страни, за да се създадат необходимите условия за насърчаване и разнообразяване на туристическите дейности, за добавяне на стойност към местната икономика.

 

ІV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Програмата за развитие на туризма в Община Луковит е разработена има за цел да превърне общината в разпознаваема туристическа дестинация, с наличието на карстови образования-природни феномени, прекрасни пейзажи, културно-историческо наследство и туристическа инфраструктура, чрез оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси за устойчиво развитие с партньорство между частния сектор, общинска администрация, държавни институции и неправителствени организации.

Стратегическите цели, за постигане на визията на община Луковит като разпознаваема дестинация с устойчив и конкурентноспособен туристически сектор във времето, са следните:

    1. Разработване и прилагане на политика за развитие на туризма като приоритет за незабавно действие и подкрепа.

    2. Разумно използване на природната среда при създаването на условия за отдих и развлечения на жителите и гостите на общината, съчетано с опазване на природата и съхраняване на биоразнообразието.

    3. Обединяване усилията на общинските органи, държавните институции, частния бизнес, населението, НПО и предприятията на територията на общината за създаване на условия за развитието на туризма.

    4. Стимулиране ролята на туризма, на територията на общината, като решаващ фактор за развитието на пазара на труда чрез повишаване квалификацията, производителността и адаптивността на работната сила.

За реализация на поставените цели на програмата са формулирани приоритети, включващи набор от дейности, които съответстват на целите, приоритетите, реалностите и потребностите на общината, региона и държавата.

Приоритет 1. Подобряване на базовата и туристическа инфраструктура, опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това число природни, културни и антропогенни.

Приоритет 2. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитие на туризма.

Приоритет 3. Провеждане на гъвкава туристическа политика на общинско ниво, свързана с обучение, квалификация и задържане на персонала.

Приоритет 4. Насърчаване и разширяване на рекламата на местния туристическия продукт, ефективна маркетингова политика за популяризирането и налагането им на туристическия пазар.

                                                                                                                                

V. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Финансиране на дейностите по Програмата ще се осъществява в съответствие с чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма Средствата за развитие на туризма в община Луковит и реализирането на планираните мероприятия се набират от:

    1. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;

    2. средствата, събрани от туристическия данък;

    3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.

Програмата за развитие на туризма в Община Луковит е в съответствие с чл. 60, ал. 2 от ЗТ и чл. 61т от ЗМДТ, като средствата събрани от туристическия данък, се разходват по приетата от Общински съвет - Луковит Програма за развитие на туризма, единствено за предвидените мероприятия и дейности по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма, а именно:  

 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

 2. изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

 3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;

 4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

 5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;

 6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;

 7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;

 8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти;

 9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има такива.

 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

6.1. Доизграждане  и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината

    - Насърчаване на културното многообразие и съхранение и оползотворяване на богатото културно наследство като ресурс за устойчиво развитие на региона;
    - Създаването на музей/музейна сбирка и съхранение на културно-историческото наследство на община Луковит;
    - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, поддържане и обогатяване на културната инфраструктура - читалищата и библиотеките в общината;
    - Ремонт на НЧ „Дико Илиев - 1904“, село Карлуково;
    - Ремонт на НЧ „Иван Стефанов - 1918 г.“, село Петревене;
    - Ремонт на НЧ „Димитър Благоев - 1895г.“, село Румянцево;
    - Пълна реставрация на църковен храм „Св. Архангел Михаил“, село Ъглен;
    - Дейности в подкрепа на местни културни средища, институции и дейности, достъп до културно наследство;
    - Изграждане на детски площадки, места за отдих;
    - Поддържане маркировката на пешеходните туристически маршрути;
    - Проектиране и изграждане на зона за туризъм в района на село Ъглен и село Бежаново по поречията на река Вит и река Каменица;
    - Превенция на риска за опазване, възстановяване и използване на природното наследство и биологичното разнообразие;
    - Подобряване на туристическата инфраструктура, в т. число Геопарк „Искър-Панега“;
    - Подобряване на транспортния достъп до туристически обекти с висок потенциал.


6.2. Организационни мерки

    - Създаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Луковит;
    - Извършване на своевременна категоризация на туристическите обекти;
    - Текущ контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на туристическата такса;
    - Провеждане на периодични срещи с местните предприемачи с цел запознаването им с най-новите изисквания за условията на които трябва да отговарят стопанисваните от тях туристически обекти;
    - Стимулиране на частната инициатива чрез възраждане на забравени местни традиции и дейности и тяхното доразвиване с оглед привличане на туристическия поток;
    -  Консултантска и методическа подкрепа на предприемачите в туризма при разработване на проекти в областта на туризма и стартиране на туристически бизнес;
    - Създаване на публично-частни партньорства за развитие на туристически атракции.


6.3. Популяризиране и рекламиране на формите на туризъм, туристическите атракции и културните събития в общината

    - Участие в туристически борси и оформление на щандове;
    - Поставяне на указателни табели за местонахождението на природните, културно-историческите и туристически обекти в общината;
    - Изработката на филми, рекламни материали и сувенири;
    - Участие в национални рекламни туристически издания;
    - Предоставяне на информация в селата за възможностите на „МИГ Луковит-Роман“, чрез информационни кампании;
    - Организиране, популяризиране и рекламиране на събитията от културния календар;


VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма ще осигури условия и възможност за превръщането на Луковит и района в популярно и желано място за отдих и отмора. Очаквания резултат от изпълнението на програмата е утвърждаване на позитивен имидж  на местния туристически сектор и повишаване на разпознаваемостта на общината като привлекателна дестинация с характерна идентичност, запазени културни традиции и съхранена природа.

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма ще даде възможност за създаване на предпоставки и партньорства за реализация на определени цели на общинската администрация относно туризма, който може да се превърне в един от основните й приоритети.

За успешното изпълнение на заложените в програмата дейности и мероприятия се предвижда активното участие и съдействие на всички заинтересовани страни, работещи по въпросите на туризма, на местно и държавно ниво:

    - Консултативен съвет по туризъм;
    - Читалища на територията на община Лукови;
    - Професионални и други учебни заведения;
    - Представители на туристическия бранш от частния сектор в община Луковит;
    - Държавни и браншови туристически организации и НПО.


VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана и актуализирана в съответствие с променящите се условия, нормативна база и социално-икономическа среда.

https://www.livechatalternative.com/