ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №49/26.09.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ
№408
ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/ 26.09.2022 г.

 Относно: Програма за развитие на туризма на територията на община Луковит 2022 – 2027г.


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от Закона за туризма и при мотиви, изложени в предложение с вх.№ОбС –125/29.07.2022г., Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.    Приема Програмата за развитие на туризма на територията на Община Луковит 2022 – 2027г.
2.    Възлага на Кмета на Община Луковит да публикува Програма за развитие на туризма на територията на Община Луковит 2022 – 2027г. на интернет страницата на Община Луковит.
   
     


Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 13
Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 0      ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/