ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 112, АЛ. 3, Т. 1 И 3 ОТ ЗООС, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

петък, 27 октомври 2023 172

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията  / експлоатацията  на предприятие с висок рисков потенциал:

„ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч

с оператор: „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД, гр. София

с предмет на дейност: регенериране на отработени масла.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2023 г. до 27.11.2023 г., в сградата на общината на ул. „Възраждане“ №73, етаж 3, стая №22, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа и на интернет страницата на Община Луковит www.lukovit.bg, в секция „Новини“ – https://www.lukovit.bg/bg/novini/obyava-za-otkrit-obshtestven-dostap-do-dokumenti-polihim, в секция „Обявления“ – https://www.lukovit.bg/bg/obyavleniya/obyava-za-otkrit-obshtestven-dostap-do-dokumentite-polihim.

Текстът на обявата е публикуван на интернет страницата на Община Луковит – www.lukovit.bg, както и на електронната страница „Вестник Луковитски новини“ – https://lukovit-news.com/.

Лице за контакти: Ивайло Иванов, гл. експерт в отдел „Планиране, проектиране и обществени поръчки“, дирекция „Проекти, развитие и устройство на територията“, тел.: 0694 52464; 0895 628976, e-mail: [email protected]; [email protected].

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

Документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС

https://www.livechatalternative.com/