ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№104

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - частна общинска собственост

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14  от ЗОС и чл.61 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по безвъзмездно учредяване право на ползване за срок от 5 години в поземлен имот частна общинска собственост — помещение с площ от 161 кв.м., идентификатор 44327.502.803.1.1 , на неправителствена организация „Бългериън еид мишън" със седалище гр.Банкя, ул."Христо Ботев" №26, ЕИК 175960809 ,като поддържа имота в добро състояние за времето на неговото ползване.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –10 ;   „ПРОТИВ” – 4 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/