ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№102

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

ОТНОСНО: Продажба на движимо имущество – общинска собственост - с.Карлуково

На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35  от ЗОС, чл.38 от НРПУРОИ, ОбС Луковит  взе  следното решение:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши процедура за продажба на бик за разплод – общинска собственост, намиращ се в с.Карлуково чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 2,00 лв./кг.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/