ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№100

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9/30.05.2016 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ, ОбС Луковит взе следното решение:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя – Друга селскостопанска територия, с площ от 2,657 дка, кад.№ 000334, м.“Равнище“ по плана за земеразделяне на с.Торос чрез публично оповестен търг. Данъчна оценка на имота – 308,50 кв.м.

2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 5314,00 лв.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –14 ; „ПРОТИВ” – 2 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/