ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№99

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос

На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ, ОбС Луковит  взе  следното решение:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Урегулиран поземлен имотУПИ VІІІ, кв.56, с площ от 680 кв.м., ведно с построената в него сграда със ЗП - 45 кв.м. по плана на с.Торос, чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота – 5354,00 кв.м.

2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 5970,00 лв.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –14 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/