ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/ 20.07. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 123 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Бюджета на Община Луковит към 30.06.2012 г .

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит приема за сведение  Информация за изпълнението на Бюджета на Община Луковит към 30.06.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 124 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.07.2012 Г .

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на бюджета на Община Луковит за 2012 г.:
1.Увеличава приходната част на общинския бюджет за 2012 г. – местни дей ности с 55 000 лв. по параграфи както следва:
1.    Имуществени данъци и неданъчни  приходи
§ 13-08    Туристически данък    +    5 000
§ 24-08    Приходи от лихви по текущи банкови сметки    + 20000
§ 27-10   Общински такси за технически услуги    + 10000
§ 41-00    Приходи от концесии    + 20000
ВСИЧКО:    + 55000
2.    Променя   разходната   част   на   общинския   бюджет   с   55000   лв., разпределени по функции и дей ности както следва: 
Луковит
Местна дейност
Функция „Общи държавни служби" 
Дейност 122 "Общинска администрация" 
10-20 Разходи за външни услуги - увеличение с 20000 лв.
Местна дей ност
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др."
 § 10-30 Текущ ремонт - увеличение с 5500 лв.
Местна дейност
Функция "Почивно дело, култура, религиозна дей ност"
Група "Култура" Дейност 758 "Международни програми и спораз., дарения и и помощи от чужбина"
10-20 Разходи за външни услуги - увеличение с 35000 лв.
Местна дей ност Функция "Икономически дей ности и услуги"
Група "Транспорт и съобщения""
Дейност   831   "Управление,   контрол   и   регулиране   дей ностите   по транспорта и пътищата"
10-15 Материали - увеличение с 4500 лв.
Местна дейност Функция "Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда Група "Жилищно строителство и БКС"
Дей ност 603 "Водоснабдяване и канализация"
10-20 Разходи за външни услуги - намаление с 28600 лв.
Местна дейност Функция "Икономически дей ности и услуги"
Група "Туризъм" 
865 "Други дей ности по туризма"
10~20 Разходи за външни услуги - увеличение с 5000 лв.
Делегирана от държавата дейност
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Дей ност 389 „Други служби и дей ности по осиг.,подп. и заетостта"
§ 10-20 Разходи за външни услуги - увеличение със 121000 лв.
Делегирана от държавата дейност
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
§ Резерв - намаление със 121000 лв.
Кметство Дерманци
Местна дейност Функция "Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда Група "Жилищно строителство и БКС"
Дейност   619   "Други   дей ности   по   жилищно   строителство,   БКС   и регионално развитие"
10~20 Разходи за външни услуги   - увеличение с 12000 лв.
Кметство Румянцево
Местна дейност Функция "Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда Група "Жилищно строителство и БКС"
Дейност   619   "Други   дей ности   по   жилищно   строителство,   БКС   и регионално развитие"
10-15 Материали - увеличение с 1600 лв.
3. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение номер 1.

 

РЕШЕНИЕ НОМЕР 125 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Луковит в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по договор номер DIR-5112122-С001 за проект: "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит", Приоритетна ос 2,„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци".

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Упълномощава Кмета на община Луковит да подпише запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, с адрес: гр. София п.к.1000, бул. "Кн. Мария Луиза" номер 22, ЕИК 000697371, в размер на 3 125 260,24 лв /Три милиона сто двадесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева и 24 ст./за обезпечаване на авансово плащане по договор номер DIR-5112122-С001 за проект: "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит".
2.Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор номер В1К-5112122-С001 и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 126 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находядш се в с.Бежаново.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на:
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,504 дка, кад.номер 067137 в местност "Лозята" по плана за земеразделяне на с.Бежаново, данъчна оценка 97,40 лв. чрез публично оповестен конкурс.
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - ливада и площ от 5,500 дка, кад.номер 020012 в местност "Садовец", данъчна оценка 113,85 лв по плана за земеразделяне на с.Бежаново чрез публично оповестен конкурс.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 193,00 лв. за имот кад.номер 067137 и 557,00 лв. за имот кад.номер 020012.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 127 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находящи се в с.Румянцево.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на:
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,868 дка, кад.номер 124028 в местност "Крушака" по плана за земеразделяне на с.Румянцево, с данъчна оценка 144,00 лв. чрез публично оповестен конкурс.
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 4,144 дка, кад.номер 124023 в местност "Крушака" по плана за земеразделяне на с.Румянцево, с данъчна оценка 319,00 лв. чрез публично оповестен конкурс.
2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 411,00 лв. за имот кад,номер 124028 и 995,00 лв. за имот кад.номер 124023.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 128 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Поземлен имот идентификатор 44327.331.154 с площ от 1787 кв.м. и начин на трайно ползване лозе, находящ се в местност "Поника" по кадастрална карта на гр.Луковит, с данъчна оценка 603,11 лв. чрез публично оповестен конкурс.
2.Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 1206, 00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 129 ОТНОСНО: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯЗОВИР С.ДЕРМАНЦИ И ИЗКУСТВЕНА ВОДНА ПЛОЩ С.ДЪБЕН.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 от ЗОС и чл.14 ал.6 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Предоставя безвъзмездно за управление на ЛРД "Сокол" гр.Луковит язовир кад.номер 000166 с площ от 32,815 дка, местност "Бука" в с.Дерманци и изкуствена водна площ кад.номер 000339 с площ от 9,640 дка в с.Дъбен.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 130 ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯЗОВИРИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 44327.36.3 И 44327.43.49, м.ТОПОЛОВЕЦ ГР.ЛУКОВИТ.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.15 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за отдаване под наем на язовири идентификатори 44327.36.3 с площ от 42002 кв.м., местност "Тополовец" и 44327.43.49 с площ 30743 кв.м., местност" Тополовец" по НРПУРОИ чрез публично оповестен конкурс.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 131 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.17 от ЗУТ, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит
1. Променя статута на собственост от публична в частна общинска собственост за ПИ идентификатор 44327.502.2913 по КК на гр.Луковит, /стар УПИ ²V в кв.234/, с площ от 2550 кв.м.
2.Възлага на Кмета на общината да отпочне процедура по изработване на ПУП за разделяне на имота и придаването на около 600 кв.м. към имот идентификатор 44327.502.2899
3. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за продажба на придаваемия имот.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 133 ОТНОСНО: Възлагане на управление на "МБАЛ Луковит" ЕООД гр. Луковит.

На основание чл. 63, ал.4, във връзка с чл. 63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет град Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Възлага на Кмета на Община Луковит да поднови договора за управление на "МБАЛ Луковит" ЕООД гр.Луковит с д-р Иван Генов Иванов за нов тригодишен срок със анекс, считано от 03.08.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 134 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване на ел.кабел НН за Външно ел. захранване ниско напрежение на Фотоволтаична електроцентрала до 30 кW върху покрива на съществуващи сгради в имот 079051 и имот 079016 в землище на с. Дерманци, общ, Луковит по чл.29 ал.1 от 3033.

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от 3033 Общински съвет Луковит дава предварително съгласие на „ПЕТРЕШКО" ЕООД с. Дерманци с ЕИК 201923003 за право на прокарване на ел.кабел НН за захранване на фотоволтаична централа в имот номер 079016 и имот номер 079051 в землище на с.Дерманци, общ.Луковит по влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед номер 224/26.06.2009г.
Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.З от ЗОЗЗ общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „ПЕТРЕШКО" ЕООД с. Дерманци по т. 1, след влизане в сила на ПУП.
3. Възлага на "ПЕТРЕШКО" ЕООД с.Дерманци ЕИК 201923993 да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обектите, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2.

 РЕШЕНИЕ НОМЕР 135 ОТНОСНО: Осигуряване на средства за закупуването  на автомобил при условията на финансов лизинг.

На основание чл.21 ал.1  т.6 ЗМСМА,  Общински съвет  Луковит  взе следното  РЕШЕНИЕ:
1.Дава съгласието си за осигуряване на средства в размер до 45 000 лв. за закупуването на нов автомобил за нуждите на Общинска администрация Луковит при условията на финансов лизинг със срок 2 години. 
2. Сумата на първоначалната вноска да бъде изплатена от Извъбюджетната сметка за приходите от приватизация.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 136 ОТНОСНО: отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.З от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ОбС Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на лицето ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ПЛУГОВА, род.2007 г., наследник на починалия НИКОЛАЙ ПЕНКОВ ПЛУГОВ, съгласно удостоверение за наследници.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 137 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКОВИТ КЪМ 01.08.2012 Г..

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:
Одобрява структурата и общата численост на Общинска администрация Луковит, съгласно Приложение номер 1, считано от 01.08.2012г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 138 ОТНОСНО: Дофинансиране със собствени средства от общинския бюджет на дейност „ Общинска администрация ".

На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет град Луковит взе следното решение:
1. Утвърждава, считано от 01.07.2012 г. дофинаниране със собствени средства от общинския бюджет на дейност „Общинска администрация" по бюджета на Община Луковит за сметка на преизпълнението на § „Приходи от
наеми на земя".
2. Утвърждава средствата за дейност "Общинска администрация -дофинанеиране на държавни дейности с общински приходи" в размер на 30000 лева за заплати и осигурителни плащания на служителите от Общинска администрация Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 139 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждането и монтажа на система за капково напояване, стопанска постройка със селскостопанско предназначение, инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW,, както и на ограда до 2,20 м. над прилежащия терен на имоти - частна общинска собственост с кадастрални номера номер 001036 и номер 001039 в землището на с. Петревене, предоставени под аренда на „Агро Инвестмънтс" ЕООД.

На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие „Агро Инвестмънтс" ЕООД да изгради и монтира система за капково напояване, стопанска постройка със селскостопанско предназначение, инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW, както и на ограда до 2,20 м над прилежащия терен в имоти частна общинска собственост с кадастрални номера 001036 и 001039 в землището на с.Петревене, предоставени на дружеството за ползване съгласно Договор за аренда от 06.04.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 140 ОТНОСНО:Кандидатстване с проект „Ремонт и подобряване на културен дом – Дико Илиев - 1904" с.Карлуково .

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с нормативната уредба на Програмата за развитие на селските райони, предлагам ОбС Луковит да вземе следното Решение:
Дава съгласие читалищното настоятелство при НЧ „Дико Илиев – 1904" да кандидатства за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони с проект „Ремонт и подобряване на културен дом – Дико Илиев - 1904" с.Карлуково.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 141 ОТНОСНО: Ремонт на сградата на читалище „Дико Илиев-1904" по проект „Културен дом – Дико Илиев - 1904" с.Карлуково .

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, предлагам ОбС Луковит да вземе следното Решение:
1. Дава съгласие читалище „Дико Илиев -1904" с.Карлуково БУЛСТАТ 000283477, да извърши дейностите залегнали в проект „Ремонт и подобряване на културен дом Дико Илиев – 1904", включително и ремонт на сградата на читалището.
2. Дава съгласие след реализирането на проекта, съответно завършването на ремонта читалище „Дико Илиев -1904" да ползва сградата, ведно с извършените подобрения по посочения проект, за времето на действие на договора за безвъзмездно ползване сградата на читалището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/