ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 8/ 25.06. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 97 ОТНОСНО:Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Луковит и кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001- 5.1.04 «Помощ в дома», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» .

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл. 18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане и изискванията на Схема ВG051РО001-5.1.04 «Помощ в дома» ,  Общински съвет Луковит  взе следното  РЕШЕНИЕ
1.Създава Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Луковит.
2. Приема тарифа  за определяне размера на таксите, които заплащат потребителите в звеното за услуги в домашна среда
3.Одобрява кандидатстване на Община Луковит с проект по схема „Помощ в дома", със следните условия:
- да запази дейността на звеното за услуги в домашна среда за срок не по-малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад; 
- да запази собствеността, функцията и предназначението на придобитото обзавеждане и оборудване за срок не по-малък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад
ПРИЛОЖЕНИЕ:  Тарифа за изчисляване на потребителска такса.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 98 ОТНОСНО: Изкупуване на имоти собственост на физически и юридически лица за изграждане на елементите от техническата инфраструктура с цел осигуряване на транспортен достъп до имот, захранване с ток, вода, както и довеждащ канализационен колектор за ПИ с идентификатор 44327.80.25 / отреден за ПСОВ / .

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, чл.22, ал.З от ЗОС и в изпълнение на Решение номер 315/15.07.2010 .г на ОбС Луковит, ОбС Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. ОбС Луковит одобрява равностойно парично обезщетение за имотите, предвидени за изкупуване по изготвена оценка от независим оценител, както следва:
- за 0.106 дка от ПИ с идентификатор 44327.77.15, нива III категория в местността „Панега " / целият от 3,862 дка /, собственост на Илия Костадинов Илиев - 83.00 лв.
- за ПИ с идентификатор 44327.77.17 , нива III категория в местността „Панега " с площ от 1,280 дка, собственост на „ ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ-998.00 лв.
- за ПИ с идентификатор 44327.77.18, нива III категория в местността „Панега" с площ от 1,275 дка, собственост на н-ци на Милан Дончев Миланов - 994.00 лв.
- за ПИ с идентификатор 44327.77.19, нива III категория в местността „Панега", с площ от 1,272 дка, собственост на н-ци на Елена Христова Атанасова - 992,00 лв.
- за 0,356 дка от ПИ с идентификатор 44327.77.20, нива III категория в местността „Панега " / целият от 7,900 дка /, собственост на н-ци на Въло Пенков Вълов - 278.00 лв.
- за 0,219 дка от ПИ с идентификатор 44327.77.25, нива III категория в местността „Панега " / целият от 5,040 дка /, собственост на „ВИТАВЕЛ" -171.00 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договори за изкупуване на имотите.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 99 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА .

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.34 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Луковит актуализира Правилника за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, както следва:
Чл.22. (1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация Луковит за последния месец от предходното тримесечие.
Чл.18 (1) Възнаграждението на Председателя се определя от Общинския съвет в зависимост от големината на общината и обема на работата, която извършва. Възнаграждението на Председателя на ОбС Луковит е в размер на 45 на сто от възнаграждението на Кмета на общината при 4 часа работен ден.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 100 ОТНОСНО: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ПОЛЗВАНЕТО, И ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ В ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ .

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.112 ал.1 т.1 от Закона за горите ,чл.5 ал.1 т.1, чл.7 ал.1 във връзка с чл.49 ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява годишния план за 2012 год., съгласно приложение ГП_2012.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури за ползване на дървесина от общинските горски територии чрез продажба на стояща дървесина на корен .
3.Възлага на Кмета на Общината или на оправомощено от него длъжностно лице да утвърди график за провеждане на процедурите за ползване на дървесина, съгласно одобрения годишен план.
4.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
5. Критерия за оценка на офертите да бъде „най-висока цена"
6.Гаранцията за участие в процедурите да бъде 3% от началната цена на търга, а гаранцията за изпълнение на договорите да бъде 5% от стойността на договора.
7.При сключване на договор изпълнителя да внася първа вноска, не по-малка от 30% от стойността на договора.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 101 ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ .

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, както следва:
§ 1. Създават се нови точки към член 57 със следния текст:
„19. (нова, Решение номер 101/25.06.2012 ) За издаване на разрешително за добив на дървесина извън горски фонд по чл. 2 и чл. 3 от Общите разпоредби на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд да се заплаща цена на услугата в размер на 5 / пет/ лева.;
20. (нова, Решениеномер 101/25.06.2012) За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен
- едра 1.00 лв. за куб.м.;
- средна 1.20 лв. за куб.м.;
- дребна 1.40 лв. за куб.м.;
- дърва 1.40 лв. за куб.м.;
21.(нова, Решение номер 101/25.06.2012) За измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние
- едра 0.50 лв. за куб.м.;
- средна 0.60 лв. за куб.м.;
- дребна 0.70 лв. за куб.м.;
- дърва 0.40 лв. за куб.м.;
22.(нова, Решение номер 101/25.06.2012) /За маркиране на дървесина в лежащо състояние
- едра 0.30 лв. за куб.м.;
- средна 0.40 лв. за куб.м.;
- дребна 0.50 лв. за куб.м.;
- дърва 0.40 лв. за куб. м.;
23.(нова, Решение номер 101/25.06.2012) За издаване на удостоверение за транспортиране - по 1.00 лев за всяко едно.
§2 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф: 9
„§ 9 Наредбата е изменена и допълнена с Решение номер 101/25.06.2012 г.
Изменението и допълнението влизат в сила от 01.07.2012 г. след разгласяване от Общински съвет".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 102 ОТНОСНО:Финансиране на дейност "Обредни домове и зали" по бюджета на Община Луковит за 2012г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава, считано от 01.07.2012 г. увеличаване на общата численост на Общинска администрация Луковит с две щатни бройки - специалист и изпълнител в дейност "Обредни домове и зали" - местни дейности по бюджета на Община Луковит.
2. Увеличава приходната част на общинския бюджет за 2О12 г. – местни дейности със 75ОО лв. по параграф 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция"
3. Увеличава разходната част на общинския бюджет със 7500 лв., дейност "Обредни домове и зали".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 103 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1 .Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,505 дка, кад.номер 165041 в местност "Зелени ливади" по по плана за земеразделяне на с.Дерманци . Данъчната оценка на имота е в размер на 424,00 лв.
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,218 дка, кад.номер 165044 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчната оценка на имота е в размер на 375,00 лв.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер 1240,00 лв. за имот кад.номер 165041 и 1098,00 лв. за имот кад.номер 165044.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 104 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1 .Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,451 дка, кад.номер 060058 в местност "Къчовското" по плана за земеразделяне на с.Дерманци . Данъчна оценка на имота – 76,00 лв.
2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 174,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 105 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот с.Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1 Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,505 дка, кад.номер 179010 в местност „Табаната" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота – 20,00 лв.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 113,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 106 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот с.Торос.

На основание На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.36 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба УПИ Х²²-84 в кв.7 по плана на с.Торос, за ликвидиране на съсобственост между община Луковит и частно лице.
2. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 4360,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 107 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - с.Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1 .Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
- Земеделска земя - нива с площ от 1,080 дка, имот кад.номер 388003 находяща се в местност „Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота - 199,00 лв.
- Земеделска земя - нива с площ от 1,619 дка, имот кад.номер 153001 находяща се в местност "Чеира" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота - 65,00 лв.
- Земеделска земя - нива с площ от 0,951 дка, имот кад.номер 153016 находяща се в местност "Чеира" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота - 38,00 лв.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на:
- за имот кад.номер 388003, м."Горна елия" - 742,00 лв.
- за имот кад.номер 153001, м."Чеира" - 333,00 лв.
- за имот кад.номер 153016, м."Чеира" – 196,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 108 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл .35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване с площ от 381 кв.м., идентификатор 44327.197.53 по КК на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота - 2352,70 лв.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 2366,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 109 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот  гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл .35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя с начин на трайно ползване -   лозе   и площ от 1001 кв.м., идентификатор 44327.331.155 по КК на гр.Луковит. 
Данъчна оценка на имота  -  198,65 лв.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 701,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 110 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1 .Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
- Земеделска земя – нива, с площ от 6621 кв.м., имот идентификатор 44327.238.2, находящ се в местност "Калинина лъка" по КК на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота - 167,51 лв.
- Земеделска земя – нива, с площ от 3019 кв.м., имот идентификатор 44327.238.4, находящ се в местност"Калинина лъка" по КК на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота - 76,38 лв.
2. Приема пазарна оценка за имотите, както следва:
- за имот идентификатор 44327.238.2 - в размер на 3000,00 лв.
- за имот идентификатор 44327.238.4 - в размер на 1500,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 111 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
². Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
1.Имот номер 331301 с обща площ 8,208 дка в землището на гр.Луковит.
2.Имот номер 093021 с обща площ 3,696 дка в землището на гр.Луковит.
З.Част 12,093 дка от имот номер 361044 с обща площ 17,593 дка в землището на гр.Луковит.
4.Имот номер 099004 с обща площ 4,603 дка в землището на гр.Луковит.
5.Имот номер 095003 с обща площ 2,423 дка в землището на гр.Луковит.
6.Имот номер 025072 с обща площ 4,703 дка в землището на гр.Луковит.
7.Имот номер 331133 с обща площ 2,603 дка в землището на гр.Луковит.
8.Имот номер 331132 с обща площ 3,767 дка в землището на гр.Луковит
²².Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 112 ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН" ООД.

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.37 ал.1 и 2 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе процедура по отстъпване право на строеж върху терен от около 60 кв.м., заключен между УПИ V, кв.234 по РП на гр.Луковит и улици с о.к. 498; 496 и 486; 417 за изграждане на покрита тераса за нуждите на хотелски комплекс, собственост на „Дипломат Корпорейшън" ООД.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 113 ОТНОСНО: МОЛБА ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА „ЕКО КАПИТАЛ" ООД .

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за строеж на сключено допълващо застрояване по общата граница мужду ПИ с идентификатор 44327.502.2605 по КК на гр.Луковит- собственост на „Екокапитал" ЕООД и съседния с идентификатор 44327.502.2608 – собственост на община Луковит, съгласно изискуемите процедури по ЗУТ.
2. Задължава собственика на ПИ с идентификатор 44327.502.2605 по КК на гр.Луковит да отведе дъждовните води в имота си.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 114 ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на МЦ „Здраве" ЕООД за 2011 г. .

На основание чл.21, ал.1 ,т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема Годишен финансов отчет на МЦ „Здраве" ЕООД за 2011 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 115 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2013 ГОДИНА.

На основание чл.17, ал.1 т.З и чл.20 от ЗМСМА, параграф 6в от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета , в съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3,ал.4 и ал.5 от Закона за народната просвета, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Приема актуализация на Списъка на средищните училища на територията на община Луковит за учебната 2012/2013 година, както следва :
- СОУ " Алеко Константинов" гр. Луковит;
- ОУ '* Христо Ботев " с. Румянцево;
- ОУ " Неофит Рилски " с. Дерманци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 116 ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА СТАТУТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" гр. ЛУКОВИТ.

На основание чл.20 и чл.17, ал.1 т.З от ЗМСМА , и във връзка с писмо Изх. номер 07 - 442/11.05.2012г. на главния секретар на Министерство на земеделието и храните, Общински съвет - Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Не дава съгласие за промяна на статута и финасирането на Професионална гимназия по селоко стопанство "Сергей Румянцев" гр. Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 117 ОТНОСНО: РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОЗВУЧИТЕЛНА АПАРАТУРА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:
Озвучителната апаратура, закупена със средства осигурени от община Луковит, съгласно Решение номер 460/2003 г. и номер 186/2005 на ОбС Луковит, да бъде предоставена за ползване и стопанисване на НЧ „Съзнание" гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 118 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2012 г., приета с Решение номер 47/16.02.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит Актуализира Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2012 г., приета с Решение номер  47/16.02.2012 г. на Общински съвет Луковит, като в Раздел V „Дейности по програмата", точка 7 „Организиране и провеждане на празненства, концерти, чествания и събори" се създава нова подточка 7.55, както следва:
номер Дейност    Срок    Изпълнител 7.55. Първи регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен”  Дъбен 2012 15.09.2012 г. НЧ „Наука-1927 г." с. Дъбен.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 119 ОТНОСНО: Провеждане на Традиционен есенен панаир "Луковит-2012".

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Луковит взе следното решение:
1. Определя дати за провеждане на Традиционния есенен панаир 5, 6 и 7 октомври 2012 година.
2. Възлага дейностите по организацията и провеждането на " Есенен панаир Луковит-2012 " на НЧ "Съзнание 1895" гр. Луковит.
3. Събраните средства, по време на панаира, да се използват за покриване на разходите по организацията и провеждането на същия.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 120 ОТНОСНО: Маршрути за движение на животните в гр.Луковит и определяне местата за водопой.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Луковит взе решение да се преразгледат възможните маршрути за движение на животните и местата за водопой и предложението да бъде разгледано на следващи заседания.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 121 ОТНОСНО: Идентификация на еднокопитни животни.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Регламен 504 /2008 г. /в сила от 01.07.2009г./ на ЕК, Общински съвет Луковит взе следното Решение:
1. Да се извърши идентификация на всички еднокопитни животни /магарета и коне/ на територията на Община Луковит.
2.Забранява се придвижване на неидентифицирани еднокопитни животни по централен път Е79 и центъра на града.
3. Идентификацията на еднокопитните животни да се извърши от Общинска ветеринарна служба гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 122 ОТНОСНО: Изграждане на елементи на техническата инфраструктура, с цел осигуряване на транспортен достъп до имот находящ се в с.Румянцево.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за провеждане на процедури по изкупуване на част от имот кад.номер 069026 с площ от около 0,500 дка, целия от 1,567 дка, находящ се в местност "Лъките " по плана за земеразделяне на с.Румянцево.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 1500,00 лв.
3.Дава съгласие за провеждане на процедури по утвърждаване на трасе за път преминаващо през имот кад.номер 069026 в землище с.Румянцево.
4.Възлага на Кмета на общината да възложи и проведе съответните процедури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/