ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№97

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Решение №39 от 21.12.2015 г. относно определяне представители на Община Луковит в  Регионално сдружение  „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА“

 

На основание чл.21 ал.1 т.15 и т.23  от ЗМСМА, предлагам ОбС Луковит да вземе  следното решение:

Актуализира Решение №39 от 21.12.2015 г., като определя следните трима представители на Община Луковит в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна стара планина“ за мандат 2015-2019 г.

  1. ИВАН ГРЪНЧАРОВ – Кмет на Община Луковит
  2. КАЛИН ВАСИЛЕВ – Председател на ОбС Луковит
  3. КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА – Секретар на Община Луковит

Общ брой общински съветници: 15

 

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/