ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№96

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. ”Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни” за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0038   “Младежка гаранция в Луковит“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл. 3.8 отАдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1. Упълномощава Кмета на Община Луковит да подпише Запис на заповед, платим на предявяване без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. ”Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, в размер на 77 917,21 лв. /Седемдесет и седем хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 21 ст./, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни” за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0038   “Младежка гаранция в Луковит“.

2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни”, одобрен с Решение № РД05-1 от 08.01.2016 г. и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

Общ брой общински съветници: 15

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/