ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№93

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

ОТНОСНО: Обезщетяване на собственици на земеделски земи в Дерманци

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.10"б" от ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Определя  земите от ОПФ в с.Дерманци за  обезщетения на собственици или техните наследници, съгласно образувани 39 преписки за настаняване в м.“Панковското“ , съгласно  Заповед №159/2009 г. на Областен управител Ловеч.

1 .Имот кад. № 014019 с площ от 20,708 дка, местност "Минковото"

  1. Имот кад. № 049007 с площ от 19,196 дка, местност "Средния рът"
  2. Имот кад. № 059002 с площ от 13,501 дка, местност "Остреница"
  3. Имот кад. № 059014 с площ от 40,773 дка , местност "Остреница"
  4. Имот кад. № 049003 с площ от 26.104 дка , местност "Средния рът"
  5. Имот кад. №060030 с площ от 43,495 дка, местност "Къчовското"
  6. Имот кад. № Q61054 с площ от 24,563 дка, местност "Найденовското"
  7. Резервни имоти 049011 и 016012

   Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –13 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/