ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№92

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

ОТНОСНО:  Разделяне на общински имот №149013 за обособяване на два отделни имота, промяна на начина на трайно ползване на новообразувания имот, промяна на характера на собствеността на същия и продажба на същия

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, и чл.6, ал.1 и ал.З и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.35 от ЗОС и чл.ЗЗ от НРПУРОИ на Общински съвет Луковит  взе следното решение:

  1. Дава съгласие имот кад. №149013, с площ от 2,588 дка, с начин на трайно ползване „Полски пътища", находящ се в местността „Калето" в землището на с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч, да бъде разделен по следния начин:

- имот с проектна площ от около 2,317 дка и имот с проектна площ от около 0,271 дка, с начин на трайно ползване полски пътища.

  1. Променя характера на собствеността на имот с проектна площ от около 0,271 дка от публична в частна общинска собственост.
  2. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по разделяне на имот с кад. № 149013.
  3. ОбС дава съгласието си за продажба на част от полски път с площ от около 0,271 дка загубил своето предназначение, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
  4. Възлага на Кмета на Общината да се проведе процедура за продажба на отделения имот по изискванията на НРПУРОИ на ОбС Луковит, след одобряване пазарна оценка от оценител на имоти.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –12 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/