ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№91

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за разделяне на  поземлен имот с идентификатор 44327.227.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло поле", с площ от 2524 кв. м. и промяна начина на трайно ползване

На основание чл.21 ал.1 т.8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.45и, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие имот с идентификатор 44327.257.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло поле", с площ от 2 524 кв.м. , с НТП „пасище, мера“ и актуван с Акт за общинска собственост №8525/13.05.2014 г., вписан във вх.регистър под № 779 от 14.05.2014 г. , том ІІІ, №73 в Служба по вписванията гр.Луковит, да бъде разделен по следния начин:  имот с проектна площ от около 1999 кв.м. и имот с проектна площ от 525 кв.м.
  2. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера“ на поземлен  имот с идентификатор 44327.257.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло поле", както следва:

- имот с проектна площ от около 1999 кв.м. – в НТП „полски път“

- имот с проектна площ от 525 кв.м. – в НТП „други територии заети от селско стопанство“

3. Променя характера на собствеността на имот с проектна площ от 525 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

4. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедурата по разделяне на имот с идентификатор 44327.257.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло поле".

5. Упълномощава Кмета   на Общината да извърши процедурата по промяна начина на трайно ползване на имота

Мотиви: Предложението на Кмета на Общината е мотивирано, тъй като промяната на НТП ще е предпоставка за пълноценното ползване на имота.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –13 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/