ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№90

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 44327.226.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло поле", с площ от 5 655 кв. м. от „пасище, мера" в „други територии заети от селско стопанство".

На основание чл.21 ал.1 т.8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.45и, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от "Пасище, мера" в НТП „други територии заети от селско стопанство" на Поземлен имот с идентификатор 44327.22б.28по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло поле", с площ от 5 655 кв. м., с НТП „пасище, мера" е актуван с Акт за общинска собственост № 1015 / 10.06.2005 г., вписан във вх. per. под №866 от 14.06.2005 г. , том. II, № 129 в Служба по вписванията - гр. Луковит, като от публична общинска собственост ги обявява за частна.

2. Упълномощава Кмета   на Общината да извърши процедурата по промяна начина на трайно ползване на имота

Мотиви: Предложението на Кмета на Общината е мотивирано, тъй като промяната на НТП ще е предпоставка за пълноценното ползване на имота.

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –13 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/