ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№88

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – находящ се в гр.Луковит

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по ликвидиране на съсобственост съгласно НРПУРОИ за ПИ идентификатор 44327.502.1449 по КККР на гр.Луковит с площ от 267 кв.м.  с  наследниците на Никола Михайлов Цолов.  Данъчна оценка на имота – 1895,00 лв.

2. Приема изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 2100,00 лв.

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/