ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№87

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно:Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК-Ловеч изградена канализационна мрежа и рехабилитирана водопроводна мрежа в община Луковит

На основание на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал 1, т.4, б.„б", чл.198о, ал. 4 от Закона за водите и &30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

I.Общински съвет Луковит дава съгласието си изградената и въведена в експлоатация нова канализационна мрежа и рехабилитирана съществуваща водопроводна мрежа в границите на община Луковит:

1.ВОДОПРОВОДИ

1..«Реконструкция на тласкателен водопровод (участък от напорен резервоар до удароубивателна шахта) с.Бежаново»

Разрешение за ползване № СТ-12-501/03.10.2005г. на ДНСК

 1. «Реконструкция водопровод по ул. «Иглен» от ОК130 до OKI74 с.Ъглен» Разрешение за ползване № ДК-07-16/23.07.200бг. на РДНСК
 2. «Водопровод по уЛ.» Васил Левски» от OK11 до ОК302 , с.Дерманци»

Разрешение за ползване № ДК-07-11/20.03.2008г. на ДНСК

 1. "Реконструкция водопроводна мрежа с.Бежаново ( по ул."Вит" от ОК6 до ОК251, ул."Пейо Яворов" от ОК251 до ОК 235, ул."Христо Ботев" от ОК 243 до ОК240 ' ул."Юрий Гагарин" от ОК 235 до ОК230 и ул."Плевен" от ОК 172 до ОК240 и СВО"

Разрешение за ползване № СТ-05-1837/16.10.2013г. на ДНСК

 1. „Реконструкция водопроводна мрежа с.Ъглен ( по ул "Освобождение" от OKI31 до ОК6, ул."Ал.Стамболийски" от ОК130 до ОК 5, ул."Панайот Хитов" от ОК 5 до ОК13 , ул."Христо Ботев" от ОК 129 до ОК260 и СВО"

Разрешение за ползване № СТ-05-1838/16.10.2013г. на ДНСК

 1. "Реконструкция водоснабдяване на с.Дерманци, Община Луковит, ПОДОБЕКТ №1 " Помпена станция "Царичин", ПОДОБЕКТ №2 " Тласкателен водопровод от Помпена станция "Батово" до СШ-1 етап"

Разрешение за ползване № СТ-05-2557/28.12.2015г. на ДНСК

 1. "Реконструкция водопроводна мрежа с.Петревене     ( по ул."Розова долина",

"Ал.Стамболийски", "Г.С.Раковски", "К.Недков", "Т.Йосифов" и ул."Антон Иванов")' Община Луковит

Разрешение за ползване № СТ-05-1661/30.09.201 Sr. на ДНСК

8.„Изграждане на канализация за отпадни води, подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул."Цар  Симеон I, гр.Луковит, община Луковит"( подмяна водопровод от ОК 239 до 487 и част от ул."Хр.Ботев")

Разрешение за ползване СТ-05-13/05.01.20!6г. на ДНСК.

ІІ.КАНАЛИЗАЦИЯ

1.“Разделна канализация в гр.Лукозит - Гл. колектор 1»,»Битов колектор от РШ34(съществуваща) до т.14(РШ22) и битов и дъждовен колектор от т.14 до т.1(РШ1)»;

ЕТАП ІІ: "Битов и дъждовен колектор от т. 14 (Р1Ш2бит./Р1Ш1дъжд.) до т.6(РШ10 бит. РШ8дъжд.)". Заустване дъждовен колектор в р. Златна Панега. Битов колектор от т. 14 ( РП 12.2 бит.) до т. 14' (РШ23+21,5м)

ЕТАП –ІІІ 2: "Битов и дъждовен колектор от т.6(РШ10 бит. РШ8дъжд) до т4(РШ7 бит
РШбдъжд."                                               

Разрешение за ползване №СТ-05-2588/29.12.2015п на ДНСК.

 1. „Изграждане на канализация за отпадни води, подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Цар Симеон I“ , гр.Луковит, община Луковит" (изграждане канализация от ОК 239 до 487 и част от ул."Хр.Ботев")

Разрешение за ползване СТ-05-13/05.01.2016г. на ДНСК.

 1. "Канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с.Торос"

Разрешение за ползване СТ-05-638/05.04.2013г. на ДНСК.

 1. "Канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с.Румянцево"

Разрешение за ползване СТ-05-640/05.04.2013г. за ДНСК.

 1. "Канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води  с. Тодоричене"

Разрешение за ползване СТ-05-1691/16.11.2012г. на ДНСК.

 1. "Канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с.Петревене"

Разрешение за ползване СТ-05-639/05.04.2013г. на ДНСК.

 

да бъде предоставена за управление на Асоциацията по ВиК Ловеч, за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията й на „Водоснабдяване и канализация" АД Ловеч.

2.Общински съвет-Луковит възлага на Кмета на Общината да внесе изискващата се документация в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Ви К" АД- гр.Ловеч

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/