ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№86

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническа инфраструктура - захранващ водопровод за ПИ с идентификатор 44327.266.27 по Кадастралната карта на гр. Луковит

На основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

         ОДОБРЯВА подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура - водопровод, с трасе през поземлени имоти с идентификатори 44327.25.64, 44327.261.6 и 44327.261.5- и трите общинска собственост, с начини на трайно ползване съответно: полски път, пасище, мера и зелена площ, с цел водоснабдяване на ПИ с идентификатор 44327.266.27 по Кадастралната карта на гр. Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/