ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№85

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно:Годишен   финансов   отчет

                          на „МБАЛ Луковит“   ЕООД  за  2015 г.

На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит  приема Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит“ ЕООД за 2015 г.

 

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/