ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№84

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/21.04. 2016 г.

Относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, както следва:

Отменя чл.56, т.12 от същата „Издаване на разрешение за разкопаване на настилки или други общински терени за полагане или ремонт на подземни комуникации - 33 лв.

§3. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф:

„§ 1.... Наредбата е изменена и допълнена с Решение No от………….. 2016 г., взето с Протокол………………………..Изменението и допълнението влизат в сила

от …………….. г. след разгласяване от Общински съвет"

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/