ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№83

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно: Изменение на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Луковит

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

Приема Изменение на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Луковит приета от ОбС - Луковит, както следва:

1. Изменя чл.4, ал.1от същата както следва:

Чл. 4 (1) СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства,  общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Луковит, както и  на всички елементи от тях, при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, се  извършва на основание влязло в сила Разрешение за строеж, в случаите когато същото е необходимо по закон.

При необходимост се издава и Разрешение за извозване на земна маса и строителни отпадъци.

(2) Възложителят на дейностите по чл. 4 (1) подава в Община Луковит Заявление, към което прилага:

  1. копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква;
  2. план-схема на разкопавания участък в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал.1 от ЗУТ;
  3. план за безопасност и здраве, когато това е необходимо;
  4. проект за временната организация и безопасността на движението (ВОБД), съгласувана със сектор „Пътна полиция", когато това е необходимо ;
  5. документ за платена такса за съгласуване и одобряване на проекта за временната организация и безопасността на движението;
  6. документ за внесена гаранция по реда на чл. 20 от тази Наредба.
    1. Изменя чл.28 от същата както следва:

Чл. 28. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание - длъжностно лице или участник в строителството, който:

-   не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази Наредба, издадено в рамките на неговата компетентност във връзка с възстано­вителните дейности по глава четвърта;

- не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

-  засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на Наредбата;

- не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази Наредба в срока, определен от органите на Общината.

  1. Отменя чл.5, чл. 6 , чл.8 и параграф 1, т.1 от същата

В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф:.......

„§.......... Наредбата е изменена и допълнена с Решение No ……………..от     2016

г., взето с Протокол №........... Изменението и допълнението влизат в сила от.................г. след разгласяване от Общински съвет"

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/