ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/ 03.05.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 69 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор номер  11/321/00563 от 11 май 2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на село Торос”, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция /Актуализация на Решение номер 51 /19.03.2012г.на ОбС/:

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление номер  367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и договор за отпускане на финансова помощ номер   номер  11/321/00563 от 11 май 2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на село Торос”, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер  BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.  Упълномощава  кмета  на  община Луковит Иван Димитров Грънчаров да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  328903,30 лв. (Триста двадесет и осем хиляди деветстотин и три лева и 30 ст.) за обезпечаване плащането на разходи за ДДС по изплатено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер  11/321/00563 от 11.05.2010 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор номер  11/321/00563 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет  Луковит проведено на 03.05.2012г.,Протокол номер 7, т.1 от дневния ред по доклад номер 89/24.04.2012  при кворум от 20 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 20 гласа „за”, „против” и „въздържали се” - няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет  Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 70 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00564 от 11 май 2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Петревене и Румянцево", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция /Актуализация на Решение номер 53 /19.03.2012г.на ОбС/:

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление номер 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и договор за отпускане на финансова помощ номер номер 11/321/00564 от 11 май 2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Петревене и Румянево", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Упълномощава кмета на община Луковит Иван Димитров Грънчаров да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 438 105 лв. (четиристотин тридесет осем хиляди лева сто и пет лева) за обезпечаване плащането на разходи за ДДС по изплатено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00564 от 11.05.2010 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор номер 11/321/00564 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Луковит проведено на 03.05.2012г.,Протокол номер 7, т.2 от дневния ред по доклад номер 90/24.04.2012 при кворум от 20 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 20 гласа „за", „против" и „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 71 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00557 от 11 май 2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на селата Бежаново и Тодоричене", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция. /Актуализация на Решение номер 54 /19.03.2012г.на ОбС/:

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.115 от Постановление номер 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00557 от 11 май 2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на селата Бежаново и Тодоричене", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Упълномощава кмета на община Луковит Иван Димитров Грънчаров да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 183 005 лв. лв. (сто осемдесет и три хиляди и пет лв.) за обезпечаване плащането на разходи за ДДС по изплатено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00557 от 11.05.2010 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор номер 11/321/00557 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Луковит проведено на 03.05.2012г.,Протокол номер 7, т.1 от дневния ред по доклад номер 88/24.04.2012 при кворум от 20 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 20 гласа „за", „против" и „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 72 ОТНОСНО: Актуализация на Правилника за отличията на Общински съвет Луковит:

На основание чл.21 ал.1 т.23 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Актуализира Правилник за отличията на Общински съвет Луковит, приет с решение номер 406/20.04.2007 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 73 ОТНОСНО: Удостояване на гражданин със званието “Почетен гражданин на Община Луковит”:

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., т.III от Правилника за отличията на Общинския съвет , Общински съвет Луковит  взе  следното решение:
 Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит” госпожа Веска Йончева Ралчева за нейните съществени заслуги за издигане на образованието по български език и литература в Луковит на високо равнище и траен принос за развитието на литературата и културата в Луковитския край.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 74 ОТНОСНО: Удостояване на гражданин със званието "Почетен гражданин на Община Луковит", посмъртно:

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., т.III от Правилника за отличията на Общинския съвет, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община Луковит" господин Георги Христов Хинчев за неговите значими заслуги за развитието на културния живот в Община Луковит и съществен принос в проучването и съхраняването на историческото наследство на Луковитския край.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 75 ОТНОСНО: Удостояване на гражданин със званието "Почетен гражданин на Община Луковит":

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., т.²²² от Правилника за отличията на Общинския съвет , Общински съвет Луковит взе следното решение:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит" господин Петър Георгиев Нинчев за цялостен принос в градежа и развитието на Община Луковит като дългогодишен стопански ръководител и като Кмет на Община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 76 ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит" ЕООД за 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит" ЕООД за 2011 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 77 ОТНОСНО: Доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Луковит 2007-2013 г..

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит приема Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 78 ОТНОСНО: Интегриран проект по Програмата за развитие на селските райони..

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и Програма за развитие на селските райони, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие Община Луковит да кандидатства по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, „Обновяване и развитие на селата", с проект„Интегриран проект за обновяване на населени места в община Луковит"
2. Дейностите по проекта включват:
- реконструкция площад „Трети март" в гр. Луковит
- изграждане на детски площадки в селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен -1 бр., гр.Луковит -2 бр.
- подобряване ефективността на уличното осветление в гр. Луковит
3. Декларира, че дейностите по проекта са в съответствие с приоритетите на Плана за развитие на община Луковит 2007-2013 г.:
Приоритет 1 „Подобряване на средата за живот",
Цел 1 „Развитие и модернизиране на техническата инфраструктура като възможност за подобрено качество на живот и бизнес"
Приоритет 4 „Повишаване ролята на селата в местното развитие", Цел 1 „Намаляване на различията на живот между общинския център и селата"
4. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по ПРСР.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 78 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя с начин на трайно ползване лозе и площ от 1,000 дка, идентификатор номер 44327.331.83 местност "Поника" по кадастрална карта на гр.Луковит.
2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 675,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 80 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Румянцево.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба Урегулиран поземлен имот с площ от 2092 кв.м., съставляващ парцел ² в кв.1 по плана на с.Румянцево, дан.оценка 4368,10 лв.
2.Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 12550,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 81 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Торос.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните имоти – частна общинска собственост:
1. Земеделска земя - нива с площ от 0,866 дка, кад.номер 157035 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, дан.оценка 146,00 лв.
2. Земеделска земя - нива с площ от 1,000 дка, кад.номер 161022 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, дан.оценка 161,00 лв.
3. Земеделска земя - нива с площ от 2,272 дка, кад.номер 161021 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, дан.оценка 366,00 лв.
4. Земеделска земя - нива с площ от 0,199 дка, кад.номер 157028 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, дан.оценка 34,00 лв.
5. Земеделска земя - нива с площ от 0,300 дка, кад.номер 157027 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, дан.оценка 51,00 лв.
II. Приема изготвените пазарни оценки на имотите, както следва:
1. за кад.номер 157035 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, в размер на 548,00 лв.
2. закад.номер 161022 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, в размер на 568,00 лв.
3. за кад.номер 161021 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, в размер на 1290,00 лв.
4. за кад.номер 157028 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, в размер на 126,00 лв.
5.за кад.номер 157027 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, в размер на 190,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 82 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Бежаново.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните имоти – частна общинска собственост:
1. Земеделска земя – изоставена нива с площ от 9,439 дка, кад.номер 106080 находяща се в местност "Калето" в с.Бежаново, дан.оценка 1064,00 лв.
2. Земеделска земя – изоставена нива с площ от 2,723 дка, кад.номер 106076 находяща се в местност "Калето" в с.Бежаново, дан.оценка 307,00 лв.
3. Земеделска земя – изоставена нива с площ от 4,279 дка, кад.номер 106049 находяща се в местност "Калето" в с.Бежаново, дан.оценка 482,00 лв.
II. Приема изготвените пазарни оценки на имотите, както следва:
1. за кад.номер 106080 находяща се в местност "Калето" в с.Бежаново, в размер на 4023,00 лв.
2. за кад.номер 106076 находяща се в местност "Калето" в с.Бежаново, в размер на 1021,00 лв.
3. за кад.номер 106049 находяща се в местност "Калето" в с.Бежаново, в размер на 1751,00.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 83 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Пещерна.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните имоти – частна общинска собственост:
1. Земеделска земя – зеленчукова култура с площ от 0,378 дка, кад.номер 050136 находяща се в местност "Вита" в с.Пещерна, дан.оценка 51,20 лв.
2. Земеделска земя – зеленчукова култура с площ от 1,314 дка, кад.номер 050097 находяща се в местност "Вита" в с.Пещерна, дан.оценка 177,98 лв.
II. Приема изготвените пазарни оценки на имотите, както следва:
1. за кад.номер 050136 находяща се в местност "Вита" в с.Пещерна, в размер на 179,00 лв.
2. за кад.номер 050097 находяща се в местност "Вита" в с.Пещерна, в размер на 622,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 84 ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25, ал.5 във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасища мера в ливади за косене за следните поземлени имоти – частна общинска собственост.
- кад.номер 44327.203.11 с площ от 1817 кв.м., местност „Балан" по КК гр.Луковит
- кад.номер 227022 с площ от 1,329 дка, местност "Байрамско" по плана за земеразделяне на с.Торос
- кад.номер 079055 с площ от 30,563 дка, местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да ивърши необходимите действия по промяната на начина на трайно ползване на гореизброените имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 85 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ , Общински съвет Луковит взе следното решение:
². Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
1 .Имот номер  031019 с обща площ 1,300 дка в землището на с.Бежаново.
2.Част -10,000 дка от имот номер 404024 с обща площ 11,176 дка в землището на с.Торос.    
З.Част - 4,655 дка от имот номер 007219 с обща площ 6,099 дка в землището на с.Петревене.
4. Част - 19,000 дка от имот номер 068004 с обща площ 36,498 дка в землището на с.Петревене.
5. Част - 14,000 дка от имот номер 068001 с обща площ 50,498 дка в землището на с.Петревене.
б.Част - 0,976 дка от имот номер 000427 с обща площ 2,965 дка в землището на с.Дъбен.
7.Част - 0,857 дка от имот номер  000427 с обща площ 2,965 дка в землището на с:Дъбен.
8.Част - 5,300 дка от имот номер  113004 е обща площ 28,023 дка в землището на с.Бежаново.
²².Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 86 ОТНОСНО: Наредба за гробищните паркове и погребално обредна дейност.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Отменя Наредба за гробищните паркове на община Луковит, приета с Решение номер 379/17.12.2002 г.
2. Приема Наредба за гробищните паркове и погребално обредна дейност.
3. Възлага на Кмета на Община Луковит прилагането и контрола по изпълнение на наредбата.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 87 ОТНОСНО: Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горски фонд .

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горския фонд.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 88 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит .

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит, както следва:
§ 1. В чл. 48, ал.1 се изменя така:
"т.1. (изм. с Решение номер 88/03.05.2012) - до 15 години
а./ (изм.с Решение номер 88/03.05.2012) - за град Луковит - 50,00 лв.
б./ (изм. с Решение номер 88/03.05.2012) - за населените места в общината - 25,00лв.
"т.2. (изм. с Решение номер 88/03.05.2012) - за вечни времена
а./ (изм.с Решение номер 88/03.05.2012) - за град Луковит - 120,00 лв.
6.1 (изм. с Решение номер 88/03.05.2012) - за населените места в общината - 60,00лв."
§ 2. Създава се нов член 56а със следния текст:
" чл.56а. (нов, Решение номер 88/03.05.2012) - Общинският съвет определя цени на услуги по тъжни ритуали както следва"-
ал.(1). (нова, Решение номер 88/03.05.2012) - изкопаване и заравняване на гробно
място:
1. (нова, Решение номер 88/03.05.2012) - за ново гробно място - 120 лв.;
2. (нова, Решение номер 88/03.05.2012) - за старо гробно място - доплащане за обработка на тленни останки -150,00 лв.;
3.(нова, Решение номер Решение номер 88/03.05.2012) за урнов гроб се заплаща 50 % от т. 1 и т. 2 на ал. 1;
ал.(2). (нова, Решение номер 88/03.05.2012) преместване и полагане на тленни
останки в друг наследствен гроб - 200,00 лв.
ал.(З). (нова, Решение номер 88/03.05.2012) ползване на обредна зала - 20,00 лв.
§3 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф- 8
„§ 8 Наредбата е изменена и допълнена с Решение номер 88/03.05.2012 г, взето с Протокол номер 7/03.05.2012 г.
Изменението и допълнението влизат в сила от 01.06.2012 г. след разгласяване от Общински съвет".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 89 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит .
На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА, чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема приложените Доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2011 г. от народните читалища на територията на Община Луковит.
Приложение:
НЧ „Васил Левски-1948 г." с. Пещерна - Доклад с Вх. номер 02-1380/19.03.2012 г.
НЧ „Дико Илиев-1904 г." с. Карлуково - Доклад с Вх. номер 02-1381/19.03.2012. г.
НЧ „Борба-1895 г." с. Торос - Доклад с Вх. номер 02-1385/19.03.2012 г.
НЧ „Димитър Благоев-1895 г." с Румянцево - Доклад с Вх. номер 02-1372/19.03.2012 г.
НЧ „Христо Ботев-1911 г." с. Тодоричене" - Доклад с Вх. номер 02-1379/19.03.2012 г.
НЧ „Тодор Каблешков-1918 г." с. Беленци - Доклад сВх. номер 02-1415/20.03.2012 г.
НЧ „Наука-1927г."с. Дъбен - Доклад сВх. номер 02-1414/20.03.2012 г.
НЧ „Иван Стефанов-1918 г." с. Петревене - Доклад е В х. номер 02-1453/21.03.2012 г.
НЧ „Отец Паисий-1926 г."с. Ъглен - Доклад с Вх. номер 02-1555/27.03.2012 г.
НЧ „Учител-1921 г." с. Бежаново - Доклад с Вх. номер 02-1581/28.03.2012 г.
НЧ „Съзнание-1895" гр. Луковит - Доклад с Вх. номер 02-1621/29.03.2012 г.
НЧ „Христо Ботев-895 г." с. Дерманци - Доклад с номер 02-1639/30.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 90 ОТНОСНО: План за развитие на социалните услуги в Община Луковит за 2013 г..

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.19 ал.2 от ЗСП и чл.36"б" от ППЗСП, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Луковит за 2013 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 91 ОТНОСНО: Утвърждаване на маршрути за движението на животните към пасищата в населените места Торос, Петревене, Румянцево, Дерманци, Ъглен, Карлуково, Беленци, Бежаново, Тодоричене, Дъбен и Пещерна.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Утвърждава маршрути за движението на животните към пасищата в населените места Торос, Петревене, Румянцево, Дерманци, Ъглен, Карлуково, Беленци, Бежаново, Тодоричене, Дъбен и Пещерна съгласно направените предложения от кметовете на населени места.
Приложение: Предложения на кметове на населени места.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 92 ОТНОСНО: Oтпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.З от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ОбС Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на лицето ПЕНКА ГЕНЧЕВА АТАНАСОВА, род.1999 г., наследник на починалия ГЕНЧО АТАНАСОВ ГЕНЧЕВ, съгласно удостоверение за наследници.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 93 ОТНОСНО: отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.З от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ОбС Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на лицата МЛАДЕН МАРИНОВ ИСКРЕНОВ род.1995г., ВАЛЯ МАРИНОВА ИСКРЕНОВА род.1997г., АНЧО МАРИНОВ ИСКРЕНОВ род.1998г., МАРИЯ МАРИНОВА ИСКРЕНОВА род.2000г., АЛБЕНА МАРИНОВА ИСКРЕНОВА род.2007г., наследници на починалия МАРИН ИСКРЕНОВ МАРИНОВ, съгласно удостоверение за наследници.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 94 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от община Луковит за финансиране на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит" по Оперативна програма „Околна среда" , Ос2.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ и във връзка с чл.13 и чл.17 от ЗОД, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Община Луковит да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците - Регион Луковит", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 2, схема ВС 116РО005/10/2.10/07/22, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга - 1 500 000 (Един милион и петстотин хиляди);
• Валута на дълга - лева
• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ;
• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Луквит, с изключение на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна помощ, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Луковит да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка -„Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 95 ОТНОСНО:Приемане на програма за управление на Община Луковит за мандат 2011 – 2015 г .

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема Програма за управление на Община Луковит за мандат 2011 – 2015 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 96 ОТНОСНО: Необходими финансови ресурси за покриване на допустими и недопустими разходи, които няма да бъдат финансирани от ОПОС за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит" по оперативна програма „Околна среда" Ос 2.

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие финансовите ресурси за покриване на допустими и недопустими разходи, които няма да бъдат финансирани от ОПОС за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит" по оперативна програма „Околна среда", за времето на изпълнение на проекта да бъдат осигурени от бюджета на община Луковит – такса битови отпадъци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/