ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№81

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: Актуализация на  Решение №15 от 30.11.2015 г. относно състава на местна наблюдателна комисия

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит актуализира Решение №15 от 30.11.2015 г., като допълва състава на местната наблюдателна комисия със следните членове:

  1. Мирослава Георгиева – представител на Общински съвет
  2. Боряна Георгиева – представител на Община Луковит
  3. Любомир Йолов – представител на РУ „Полиция“

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/