ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№77

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

Относно: Изменение на Решение №64, взето с протокол № 5 от 29.02.2016 година, относно увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

           На основание чл. 21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Изменя Решение №64 , взето с протокол № 5 от 29.02.2016 година, относно увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., както следва:

1. в т. 1 изразът „1 790 693 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три) лева:“ се заменя с „1 790 690 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и деветдесет) лева“ и придобива следната редакция:

Община Луковит - в качеството си на едноличен собственик на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит да направи непарична (апортна) вноска в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, на ОБЩА СТОЙНОСТ 1 790 690 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, като непаричната вноска представлява…“

2. В т. 2 изразът „да увеличи капитала на дружеството на 2 050 870 /два милиона и петдесет хиляди осемстотин и седемдесет/лв. , разпределени в 205 078/двеста и пет хиляди и седемдесет и осем/ равни дяла по 10 лева всеки, чрез записване на нови 179 069 /сто седемдесет и девет хиляди и шестдесет и девет/ равни дяла по 10 лева всеки, срещу непарична (апортна) вноска в капиталана Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, на ОБЩА СТОЙНОСТ 1 790 693 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три) лева“ се заменя с: „да увеличи капитала на дружеството на 2 050 870 /два милиона и петдесет хиляди осемстотин и седемдесет/лв. , разпределени в 205 087/двеста и пет хиляди и осемдесет и седем/ равни дяла по 10 лева всеки, чрез записване на нови 179 069 /сто седемдесет и девет хиляди и шестдесет и девет/ равни дяла по 10 лева всеки, срещу непарична (апортна) вноска в капиталана Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, на ОБЩА СТОЙНОСТ 1 790 690 /един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и деветдесет/ лева“ и придобива следната редакция:

На основание чл. 7.1а от Общите условия към ДПБФП по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и чл. 38 от Закона за лечебните заведения, Община Луковит - в качеството си на едноличен собственик на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит да увеличи капитала на дружеството на 2 050 870 /два милиона и петдесет хиляди осемстотин и седемдесет/лв. , разпределени в 205 087/двеста и пет хиляди и осемдесет и седем/ равни дяла по 10 лева всеки, чрез записване на нови 179 069 /сто седемдесет и девет хиляди и шестдесет и девет/ равни дяла по 10 лева всеки, срещу непарична (апортна) вноска в капиталана Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, на ОБЩА СТОЙНОСТ 1 790 690 /един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и деветдесет/ лева“.

3. Оправомощава Председателя на Общински съвет – Луковит да подпише от името на Община Луковит  УЧРЕДИТЕЛЕНИЯ АКТ на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, отразяващ увеличението на капитала на дружеството.

4. Дава мандат на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, д-р Иван Иванов да заяви за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията увеличаването на капитала и  обявяването на учредителния акт.

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/