ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№74

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Луковит за 2016 г.

На основание чл. 8, ал, 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет Луковит взе следното решение.

  1. Одобрява годишния план за 2016 год., съгласно Приложение ГП_2016.
  2. Одобрява насажденията, в които да се изведат планираните в горско стопанският план сечи, както следва: отдел 3122 подотдел ,,в1', отдел 3123 подотдел „д", отдел 3127 подотдели „а", „р", „т" и „е1“ отдел 3128 подотдел „д1", отдел 3129 подотдели „а" и „ж".
  3. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури за ползване на дървесина от общинските горски територии чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.
  4. Възлага на Кмета на Общината, или на оправомощено от него длъжностно лице да утвърди график за провеждане на процедурите за ползване на дървесина, съгласно одобрения годишен план.
  5. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии — държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
  6. Критерия за оценка на офертите в търговете за продажба на стояща дървесина на корен да бъде „най-висока цена".
  7. Гаранцията за участие в процедурите да бъде 3% от началната цена на търга, а гаранцията за изпълнение на договорите да бъде 5% от стойността на договора.
  8. При сключване на договор изпълнителя да внася първа вноска, не по-малка
    от 30% от стойността на договора.

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина на Община Луковит за 2016г. /приложение ГП_2016/

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –14 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/