ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№73

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит приема годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2015 г.

Общ брой общински съветници: 17

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/