ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№72

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: Участие на община Луковит в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група /МИГ Луковит -Роман" за прилагане подхода „Водено от общностите местно развитие" и във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, Решение № 599/27.08.2015 г. на ОбС - Луковит за местно партньорство с община Роман, „Балкански център Дипломат" ООД и НЧ "Съзнание - 1895", в изпълнение на Договор № РД 50-195/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Общински съвет  Луковит взе следното решение:

1. Одобрява Община Луковит да бъде учредител и член, както и да участва в управлението на юридическо лице с нестопанска цел -„МИГ Луковит Роман", което ще бъде регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Наредба № 22/ 14.12.22015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 -2020.

„МИГ Луковит - Роман" ще прилага подхода ВОМР на територията на общините Луковит и Роман и ще кандидатства пред Министерство на земеделието и храните за финансиране на Стратегия за местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на ПРСР 2014-2020.

  1. Определя за представител на Община Луковит в Учредителното събрание на Местна инициативна група Луковит - Роман, както и във върховния орган на МИГ /Общото събрание/ - г-н Иван Димитров Грънчаров - Кмет на община Луковит.
  2. Възлага на представителя на Община Луковит да подпише Учредителния протокол и Устава на „МИГ Луковит - Роман", както и всички останали необходими документи.
  3. Дава съгласие за седалище и офис на МИГ Луковит - Роман -помещение в читалище „Съзнание - 1895" гр. Луковит, ул. „Сан Стефано" № 1, с достъп за хора с увреждания.

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/