ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№70

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: Определяне на числеността на персонала на услугата „Домашен социален патронаж“

 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА и Закона за публични финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Определя численост на персонала на услугата „Домашен социален патронаж“ – 11 щатни бройки, считано от 01.04.2016 г.

 

 

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/