ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№67

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

Относно: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ І, кв.12 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, община Луковит с отреждане „за озеленяване“, с цел делбата му на отделни урегулирани поземлени имоти в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с кадастрални номера 27,28,29,30,31,32,33,34,35 и 36 и отреждането им „за жилищно застрояване“.

На основание чл.21 ал.1 т.8  и т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.2, т.1 и чл.208 от Закона за устройство на територията, ОбС Луковит  взе  следното решение:

Дава съгласие за разделяне на УПИ І в кв.12 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, на урегулирани поземлени имоти в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с кадастрални номера 27,28,29,30,31,32,33,34,35 и 36 при запазване на контура към прилежащите улици и новообразуваните имоти се отделят „за жилищно застрояване“.

 

Общ брой общински съветници: 15

 

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/