ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№66

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

Относно: Даване на съгласие за отдаване на концесия на водни обекти, собственост на община Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за концесиите и чл.6, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите, ОбС Луковит  взе  следното решение:

І. Дава съгласие за предоставяне на концесия на водни обекти, общинска собственост, както следва:

  1. Рибарник с площ от 17,370 дка, с идентификатор 000009 в местността „Квартал“ по плана за земеразделяне на с.Петревене.
  2. Рибарник с площ от 25,139 дка, с идентификатор 000023 в местността „Крива лъка“ по плана за земеразделяне на с.Тодоричене.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Луковит цялостната организация по подготвителните действия и внасяне на мотивирано предложение по смисъла на чл.39, ал.2 от Закона за концесиите за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху водни обекти – общинска собственост.

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/