ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/ 19.03.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 49 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 31.03.2012 Г:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.38 ал.1 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на бюджета на Община Луковит за 2012 г., като:
1.Намалява разходната част на общинския бюджет за 2012 г. - местни дейности на град Луковит с 53 800 лв. в т. ч. по функции и дейности, както следва:
Функция "Жилищно строит., БКС и опазване на околната среда
Група "Жилищно строителство и БКС"
Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"
10-20 Разходи за външни услуги - 53 800 лв.
2.Увеличава разходната част на общинския бюджет с 53 800 лв., в т. ч. по функции и дейности, както следва:
Целодневна детска градина "Слънце" - 15 400 лв.
Местна дейност
Функция "Образование"
Дейност 311 "Целодневни детски градини"
Целодневна детска градина "Звънче" - 12 000 лв.
Местна дейност
Функция "Образование"
Дейност 311 "Целодневни детски градини"
Целодневна детска градина "Червена шапчица" - 10 400 лв.
Местна дейност
Функция "Образование"
Дейност 311 "Целодневни детски градини"
Целодневна детска ясла "Щастливо детство" - 16 000 лв.
Местна дейност
Функция "Здравеопазване"
Дейност  "Целодневни детски ясли".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 50 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма" Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите":

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение
1. Дава съгласие Община Луковит, като водещ кандидат, в партньорство с общините Червен бряг и Ябланица, да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Приоритетна ос 3:„Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001 /3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: ВG161РО001/3.2-02/20П.
2.Да бъде осигурен собствен финансов принос от 5 % от сумата по бюджета на проекта, като общият максимален размер на собствения принос на Кандидата и партньорите-общини не следва да надвишава 25 000 лв. Приносът на Община Луковит като водещ кандидат няма да надвишава сумата от 12 000 лева.
3.Дава съгласие да се подпише договор за партньорство, уреждащ взаимоотношенията между общината и всички партньори по време на изпълнение на проекта.
Задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) да продължат да бъдат изпълнявани в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.
Упълномощава Кмета на Община Луковит да подпише изискваните по проектната документация декларации и документи.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 51 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00563 от 11 май 2010 год. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на село Торос", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция:

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Упълномощава кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 655 987 лв. (Шестстотин петдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и седем лв.) за обезпечаване на 110% от ДДС към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00563 от 11 май 2010 год. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на село Торос", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00563 и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 52 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор номер 11/321/00555 от 23 октомври 2009 год. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново, Тодоричене, Карлуково, Петревене, Румянцево, Торос, Ъглен, и на Главен захранващ водопровод в село Карлуково", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция /Актуализация на Решение номер 294/15.03.2010г. на ОбС Луковит/ :

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба номер 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) номер 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00555 от 23 октомври 2009 год по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново, Тодоричене, Карлуково, Петревене, Румянцево, Торос, Ъглен, и на Главен захранващ водопровод в село Карлуково", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Упълномощава кмета на община Луковит Иван Димитров Грънчаров да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 865 297,40 лв. (осемстотин шестдесет и пет хиляди двест деведест и седем 0,40 лв.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00555 от 23 октомври 2009 год. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново, Тодоричене, Карлуково, Петревене, Румянцево, Торос, Ъглен, и на Главен захранващ водопровод в село Карлуково" сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за удължаване на срока по договор номер 11/321/00555 в срок до 36 месеца, от датата на получаване от Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция на решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта" във връзка с получено авансово плащане по договор номер 11/321/00555 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 53 ОТНОСНО:Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" — Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00564 от и май 2010 год. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на селата Петревене и Румянцево" сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Упълномощава кмета на община Луковит да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие" — Разплащателна агенция в размер на 873 701 лв. (Осемстотин седемдесет и три хиляди и седемстотин и един лв.) за обезпечаване на 110 % от ДДС към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00564 от 11 май 2010 год. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на селата Петревене и Румянцево", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00564 и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 54 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00557 от и май 20 год. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на селата Бежаново и Тодоричене", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Упълномощава кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 365 049 лв. (Триста шестдесет и пет хиляди и четиридесет и девет лв.) за обезпечаване на 110 % от ДДС към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00557 от 11 май 2010 год. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на селата Бежаново и Тодоричене", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" — Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансово плащане по договор номер 11/321/00557 и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна
агенция.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 55 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.41 от ЗОС, чл.36 от НРПУРОИ и във връзка с изготвяне пазарни оценки от оценители на имоти, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:

Определя за оценители на недвижими имоти - частна общинска собственост:
1. доц. д-р инж.Венета Иванова Коцева
2. "Тетрагон" ООД гр.Луковит
3. ЕТ "ДИКК - Костадин Костадинов" гр.Ловеч.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 56 ОТНОСНО:ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ДЪБЕН :

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване - жил. територия, кад. номер 000451 и площ 1,035 дка - частна общинска собственост по плана за земеразделяне на с.Дъбен.
2.Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 1560,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 57 ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ– ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ДЕРМАНЦИ :

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
². Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за
продажба на следните имоти – частна общинска собственост:
1. Земеделска земя - нива с площ от 0,314 дка, имот кад.номер 165058 находяща се в местност"3елени ливади" в с.Дерманци с дан.оценка 57,70 лв.
2. Земеделска земя - нива с площ от 1,638 дка, имот кад.номер 165054 находяща се в местност"3елени ливади" в с.Дерманци, дан.оценка 276,90 лв.
3. Земеделска земя - нива с площ от 1,308 дка, имот кад.номер 165052 находяща се в местност"3елени ливади" в с.Дерманци, дан.оценка 221,12 лв.
4. Земеделска земя - нива с площ от 2,973 дка, имот кад.номер 165050 находяща се в местност"3елени ливади" в с.Дерманци, дан.оценка 502,59 лв.
II. Приема изготвените пазарни оценки на имотите, както следва:
1. имот кад.номер 165058 местност "3елени ливади" с.Дерманци в размер на 121,00 лв.
2. имот кад.номер 165054 местност"3елени ливади" с.Дерманци в размер на 631,00 лв.
3. имот кад.номер 165052 местност"3елени ливади" с.Дерманци в размер на 504,00 лв.
4. имот кад.номер 165050 местност"3елени ливади" с.Дерманци в размер на 1145,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 58 ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ТОРОС :

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
². Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за
продажба на следните имоти – частна общинска собственост:
1.Земеделска земя - нива с площ от 8,172 дка, кад.номер 178003 находяща се в местност"Долна елия" в с.Торос, с данъчна оценка в размер на 1502,00
2. Земеделска земя - нива с площ от 1,810 дка, кад.номер 153027 находяща се в местност "Чеира" в с.Торос, с данъчна оценка в размер на 73,00 лв.
II. Приема изготвена пазарна оценка в размер на:
1. за имот кад.номер 178003 местност "Долна елия" с.Торос - 3718,00 лв.
2. за имот кад.номер 153027 местност"Чеира" с.Торос - 372,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 59 ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ТОРОС :

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
². Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за
продажба на следните имоти – частна общинска собственост:
1. Земеделска земя - др.селскостопанска територия с площ от 1,100 дка, кад.номер 227021 находяща се в местност "Байрамско" в с.Торос, с данъчна оценка в размер на 400,95 лв.
2. Земеделска земя - др.селскостопанска територия с площ от 2,000 дка, кад.номер 407030 находяща се в местност "Валето" в с.Торос, с данъчна оценка в размер на 729,00 лв.
3. Земеделска земя - нива с площ от 4,335 дка, кад.номер 160007 находяща се в местност "Долна елия" в с.Торос, с данъчна оценка в размер на 796,56 лв.
II. Приема изготвена пазарна
1. за имот кад.номер 227021 местност "Байрамско" с.Торос - 400,95 лв.
2. за имот кад.номер 407030 местност "Валето" с.Торос - 750,00 лв.
3. за имот кад.номер 160007 местност "Долна елия" с.Торос – 1972, 00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 60 ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.РУМЯНЦЕВО :

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.35 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:
². Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните имоти
1. Земеделска земя - нива с площ от 0,839 дка, кад.номер  088074   находяща се в местност "Кичера" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 95,00 лв.
2.Земеделска земя - нива с площ от 2,780 дка, кад.номер  087037   находяща се в местност"Щурков дол" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 286,00 лв.
3. Земеделска земя - нива с площ от 1,480 дка, кад.номер  087034   находяща се в местност"Щурков дол" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 167,00 лв.
4. Земеделска земя - нива с площ от 0,985 дка, кад.номер  087033   находяща се в местност"Щурков дол" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 111,00 лв.
5. Земеделска земя - нива с площ от 0,239 дка, кад.номер  087028   находяща се в местност "Щурков дол" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 25,00 лв.
6. Земеделска земя - нива с площ от 1,380 дка, кад.номер  087025   находяща се в местност"Щурков дол" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 142,00 лв.
7. Земеделска земя - нива с площ от 1,102 дка, кад.номер  087015   находяща се в местност"Щурков дол" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 149,00 лв.
8. Земеделска земя - нива с площ от 2,832 дка, кад.номер  097006   находяща се в местност"Гъзерлака" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 222,03 лв.
9. Земеделска земя - ливада с площ от 1,673 дка, кад.номер  095014  находяща се в местност"Язовира" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 85,82 лв.
10. Земеделска земя - нива с площ от 3,300 дка, кад.номер  094030   находяща се в местност"Усаков дол" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 307,23 лв.
11. Земеделска земя - нива с площ от 2,070 дка, кад.номер  068021   находяща се в местност"Пъня" в с.Румянцево, с данъчна оценка в размер на 192,82 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на:
1.за кад.номер  088074 местност"Кичера" с.Румянцево в размер на 239,00 лв.
2.за кад.номер  087037 местност"Щурков дол" с.Румянцево в размер на 758,00 лв.
3.за кад.номер  087034 местност"Щурков дол" с.Румянцево в размер на 422,00 лв.
4.за кад.номер  087033 местност"Щурков дол" с.Румянцево в размер на 281,00 лв.
5.за кад.номер  087028 местност"Щурков дол" с.Румянцево в размер на 65,00 лв.
6.за кад.номер  087025 местност "Щурков дол" с.Румянцево в размер на 376,00 лв.
7.за кад.номер  087015 местност "Щурков дол" с.Румянцево в размер на 417,00 лв.
8.за кад.номер  097006 местност "Гъзерлака" с.Румянцево в размер на 737,00 лв.
9.за кад.номер  095014 местност"Язовира" с.Румянцево в размер на 294,00 лв.
10.за кад.номер  094030 местност "Усаков дол" с.Румянцево в размер на 982,00 лв.
11.за кад.номер  068021 местност "Пъня" с.Румянцево в размер на 518,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 61 ОТНОСНО: План и програма за енергийна ефективност :

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.11 от Закона за енергийна ефективност за осъществяване на политика по енергийна ефективност в община Луковит, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Приема План за енергийна ефективност на община Луковит 2012 - 2015 г.
2. Приема Общинска целева програма за енергийна ефективност 2012 г
Приложение: План и Програма за енергийната ефективност.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 62 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ за 2012 г. :

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.65 ал.1 т.2 от Закона за защита при бедствия, ОбС Луковит взе решение за актуализация на Плана за защита при бедствия, възникнали на територията на община Луковит приет с Решение номер 221/ 6.04.2009 г.
Приложение: Магнитен носител на План за защита при бедствия, възникнали на територията на община Луковит за 2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 63 ОТНОСНО: Смяна предназначението на терен за Пречиставателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/ за с. Дерманци, част от ПИ с кадастрален номер 036055 от землището на с. Дерманци, общ. Луковит :

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Лукомвит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет - Луковит дава съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот, общинска собственост, който съгласно Картата на възстановената собственост на с. Дерманци, е с кадастрален номер 036055, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - Пречиставателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/, като възлага на Кмета на Община Луковит да предприеме необходимите действия по изработването на градоустройствените проекти и да проведе съответните процедури съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за опазване на земеделските земи /3033/ за смяна предназначението на земеделски земи за незамеделски нужди.
2. Общински съвет - Луковит дава съгласие за прокарване на трасета на елементите на техническата инфраструктура, обслужващи гореописания обект, през общински имоти, ако се предвиждат и ги засягат.
3. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Луковит за провеждане на процедури по чл. 193 от ЗУТ, за учредяване право на прокарване на трасетата на елементите от техническата инфраструктура, обслужващи гореописания обект, ако такива се предвиждат и засягат частни имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 64 ОТНОСНО: ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ :

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.35 от ЗСП, чл.52 ал.1,3 от ППЗСП, Общински съвет Луковит утвърди Обществен съвет в състав:
1. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ - Представител на ОбС
2 ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ - Представител на ОбС
3. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ - Представител на ОбС
4. ИВАЙЛО РАДОЕВ МАРИНОВ - Представител на ОбС
5. ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЛИЛОВА - Представител на Д „СП" Луковит
6. ВАЛЯ КАРЛОВА МАНОВА-Представител на Общинска администрация
7. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА-Представител на С И Б за община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 65 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА /Актуализация на Решение номер 12/29.11.2011г/ :

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.44 ал.4 от Правилника за дейността на ОбС и ОА Луковит и чл.25 ал.2 т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ОбС Луковит актуализира Решение номер 12/29.11.2011 г., като в чл.44 ал.3 на Правилника се създава нова точка 7 „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 66 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕШЕНИЕ номер 4/29.11.2011Г :

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:
Актуализира Решение номер 4/29.11.2011г., като утвърждава численост, поименен състав и ръководство на постоянната комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" към Общински съвет Луковит мандат 2011 - 2015 г. , както следва:
1. ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. ИВАН РУМЕНОВ ИВАНОВ - СЕКРЕТАР
4. НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЦОВА
5. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
6. ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ
7. ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 67 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос I „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия ВС051РО002/12/1.1-04 :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Луковит взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява подписване на „Споразумение за общинско сътрудничество" за кандидатстване по подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация" на Оперативна програма „Административен капацитет" с водещ кандидат Община Червен бряг, в партньорство с Община Луковит и Община Ябланица.
2. Упълномощава Кмета на Общината да подпише споразумението по т. 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 68 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит по проект за обезвреждане на 60 тона препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и забранени за употреба , съхранявани в общински склад в землището на с. Карлуково община Луковит :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Община Луковит да кандидатства за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по проект "Обезвреждане на 60 т. препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и забранени за употреба" , съхранявани в общински склад в землището на на с.Карлуково община Луковит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/