ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№619

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в Областна комисия за изработване на областна здравна карта

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с писмо РД-03-593/2015 г. на Областен управител Ловеч, Общински съвет Луковит взе следното решение:

ОПРЕДЕЛЯ Д-р ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ за представител на Община Луковит в Областна комисия за изработване на областна здравна карта.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „ЗА” –10  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/