ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№618

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с.Дерманци , с.Торос , с.Ъглен , с.Бежаново , с.Румянцево , с.Тодоричене , с.Беленци,  с.Петревене и с.Карлуково поради регистрирането им като кандидати за Кмет в Местни избори 2015 г. за срок до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА във връзка с чл.42 , ал.4 от ЗМСМА  и Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. , Общински съвет Луковит взе следното решение:

ОПРЕДЕЛЯ:

Нина Христова Георгиева --  Гл.специалист Дирекция „ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Дерманци

Тотка Иванова Стефанова – Гл.специалист Дирекция“ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Торос

Пенка Богданова Петрова - Гл.специалист Дирекция“ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Ъглен

Сема Асанова Абдурманова - Гл.специалист Дирекция“ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Бежаново

Донка Василева Янчева  – Гл.специалист Дирекция „ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Румянцево

Росица Цанова Стоянова - Гл.специалист Дирекция „ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Тодоричене

Виолета Иванова Василева - Гл.специалист Дирекция „ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Беленци

Пенка Петкова Христова - Гл.специалист Дирекция „ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Петревене

Иванка Василева Пешева - Гл.специалист Дирекция „ОА“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Карлуково

  за срок от обявяване резултатите от проведените избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/