ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№617

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Луковит, за срок до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА във връзка с чл.42 , ал.4 от ЗМСМА и Указ № 162  за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., Общински съвет Луковит ОПРЕДЕЛЯ Цветелин Петков Цоков — Заместник- кмет на Община Луковит за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Луковит за срок от обявяване резултатите от проведените избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/