ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№616

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински полски пътища по чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2015/2016 г.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от ЗОС и чл.37в, ал.4 и ал.16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие общински имоти – полски пътища, включени в Заповед по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, да бъдат отдадени под наем и аренда, по цена в размер на 20 лв. за декар за стопанската 2015/2016 г.
  2. Възлага на кмета на Община Луковит да сключи договори за наем за една стопанска година 2015/2016 г. за имотите – полски пътища определени по ред на чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ, както и да извърши последващи действия по изпълнението, предвидени в ЗСПЗЗ.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/