ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№615

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на движимо имущество-общинска собственост — автобус марка Хюндай Каунти, per. № ОБ 0814 ВН посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал.1. т. 8 от ЗМСМА. чл.8. ал.4 и чл.19 от ЗОС, чл. 31, 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковвт дава съгласие да се отдаде под наем движимо имущество автобус марка Хюндай Каунти, per. № ОБ 0814 ВН

1.    Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-     да са физически или юридически лица с права за извършване на превоз на пътници, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

-     да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-     нямат задължения към община Луковит;

-     не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.       Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

  1. 1.Приема начална конкурсна цена за месечно наемно плащане в размер на 200 лв.
  2. 2.Месечните наемни вноски се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответния календарен месец, а за първия месец - при подписване на договора;
  3. 3.Автобусът се предоставя за извършване на услуга за превоз на пътници на територията на-*Община Луковит и региона и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;
  4. 4.Срок на договора - 1 календарна година, считано от датата на подписване на договора.

2.5   Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

  1. 5.1.Участникът се задължава да поддържа автобуса в добро техническо състояние за целия период на договора.
  2. 5.2.Участникът следва да поеме ангажимент да предоставя услуги за превоз на групи от общинската администрация или на други целеви групи при заявена необходимост за това от страна на общинската администрация

3.       Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

3.1.    Размер на месечното наемно плащане с относителна тежест 50%;
Максимален брой точки получава участникът, предложил най-висок размер на
месечното наемно възнаграждение.

3.2.Размер на цената на услугата за превоз на пътници при заявена необходимост от Община Луковит с относителна тежест 50%

Максимален брой точки получава участникът, предложил най-нисък размер на услугата за превоз на пътници.

4.      Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор със спечелилия конкурса участник.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/