ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№614

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

На основание чл.17 ал.1 т.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за народната просвета и Наредба №7/ 29.12.2000 година за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласието си като финансиращ орган на конкретния размер на средната месечна посещаемост в детските градини - 12 деца в група, съгласно чл.2 ал.6 от Наредба №7/29.12.2000 г.
  2. Дава съгласието си като финансиращ орган за функциониране на паралелки от I до XII клас в общинските училища с не по - малко от 10 ученици, като осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти, съгласно чл.11 ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, както следва:

1. ОУ "В. Левски" - с. Торос - за 19 ученици – 5711,40 лв., по паралелки, както следва:

I  клас - 2 ученици х 300,60 = 601,20 лв

IIклас - 4 ученици х 300,60 = 1202,40 лв

ІІІ клас - 1 ученик х 300,60 = 300,60 лв

V  клас - 1 ученик х 300,60 = 300,60 лв.

VII   клас -5 ученици х 300,60 = 1503,00 лв

VIII  клас - 6 ученици х 300,60  = 1803,60 лв

2. ОУ "Неофит Рилски" - с. Дерманци -за 1 ученик - 300,60 лв., по паралелки, както следва:

VIII клас - 1 ученик х 300,60 = 300,60 лв.

Общо са необходими 6012,00 ле. допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „ЗА” –19 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/