ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№611

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковитвзе следното РЕШЕНИЕ:

1 Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на:

- Поземлен имот идентификатор 44327.502.867 с площ от 316 кв.м. находящ се на ул."Начална" в гр.Луковит.

- Поземлен имот идентификатор 44327.502.716 с площ от 329 кв.м. находящ се на ул,"Пролет" в гр.Луковит

2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на:

-2370,00 лв. за поземлен имот идентификатор 44327.502.867 с площ от 316 кв.м. находящ се на ул."Начална"

-2300,00 лв. за поземлен имот идентификатор 44327.502.716 с площ от 329 кв.м. находящ се на ул."Пролет"

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/