ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№610

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна на предвидената ограничителна линия на застрояване по предходен ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед 313/31.07,2007год. на Кмета на Община Луковит, изработен във връзка със смяна предназначението на земята по реда на 3033 на ПИ с идентификатор 44327.332.40, м. „Искъра ", по Кадастралната карта на гр. Луковит, обл. Ловеч.

На основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл. 150 и чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет - гр. Луковитвзе следното решение

Разрешава изработването на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/, с части:

-  Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.332.41, м. „Искъра“ по Кадастралната карта на гр. Луковит.

-  Инвестиционен проект за складова сграда.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

        Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/