ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№609

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Осигуряване на средства за спортни клубове.

На основание чл.21 ал.1 т.6 ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното  РЕШЕНИЕ:

Дава съгласието си за:

  1. Увеличаване на субсидиите за спортни клубове с 20 000 лв.
  2. Намалява с 20 000 лв. средствата по параграф 10-20 „Разходи за външни услуги" в дейност 628 „Международни програми и споразумения", функция 6 „Жилищно строителство, БКО и опазване на околната среда" по бюджета на Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

        Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:
/КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                            Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/