ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№608

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №52/17.09. 2015 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на средства за собствено съфинансиране по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Луковит чрез основен ремонт и обновяване ".

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:

1.Одобрява съфинансиране в размер до 15% за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Луковит чрез основен ремонт и обновяване" на обща стойност в размер на 90 509,92 лв.,финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.

2. Съфинансирането по т.1 да се осигури от бюджета на Община Луковит за 2015 г.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/