ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 51/27.08.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№593

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковитвзе следното РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на: Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе с площ от 19.468 дка, кад.№ 44327.331.174 в местността "Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит чрез публично оповестен конкурс. Данъчната оценка на имота е в размер на 6 570.50 лв

            2. Лриема изготвена пазарна оценка в размер на 13 140.00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –12  ;   „ПРОТИВ” – 4 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:

/КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№594

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти -  находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковитвзе следното РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване-    лозе и площ от 10.303 дка, кад.№44327.329.524 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 3013.60 лв.

2.3емеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1.485 дка, кад.№ 44327.329.525 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на грЛуковит.

Данъчната оценка на имота е в размер на 434.40 лв.

3.3емеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 2.074 дка, кад.№ 44327.329.526 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на грЛуковит.

Данъчната оценка на имота е в размер на 606.60 лв.

            2. Лриема изготвена пазарна оценка в размер на:

- 6285.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване-    лозе и площ от 10.303 дка, кад.№44327.329.524 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.

- 775.00 лв. за 3емеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1.485 дка, кад.№ 44327.329.525 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на грЛуковит.

- 1080.00 лв. за 3емеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 2.074 дка, кад.№ 44327.329.526 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на грЛуковит.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№595

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковитвзе следното РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на:

-. Земеделска земя с начин на трайно ползване -  лозе и площ от 1.055 дка, кад.№44327.331.396 в местност "Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 356.10 лв.

            2. Лриема изготвена пазарна оценка в размер на 635.00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/

 


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№596

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящи се в с.Торос

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковитвзе следното РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

-. Земеделска земя с начин на трайно ползване -  нива и площ от 2.001 дка, кад.№156020 в местност "Долна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота – 338.00 лв.

            2. Лриема изготвена пазарна оценка в размер на 1100.00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№597

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Карлуково

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковитвзе следното РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

-. Земеделска земя с начин на трайно ползване – ливада с площ от 3.944 дка, кад.№119044 в местност "Конска стъпка" по плана за земеразделяне на с.Карлуково. Данъчна оценка на имота – 63.50 лв.

            2. Лриема изготвена пазарна оценка в размер на 2000.00 лв.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№598

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Откриване на производство по принудително отчуждаване на имоти: кад. № 053080  и имот кад.№ 053081 по плана за земеразделяне на сДерманци за задоволяване на общински нужди -изграждане на „Гробищен парк" сДерманци - публична общинска собственост.

На основание чл. 21,ал1,т.8 от ЗМСМА ,чл.чл.21- 25 от ЗОС  ОбС-Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:

1.    Открива производство по принудително отчуждаване на имоти

 1. 1имот кад. № 053080 по плана за земеразделяне на с. Дерманци с площ от 1,800 дка, собственост на ЕТ „Петров-Ценко Петров" и
 2. 2имот кад.№ 053081 по плана за земеразделяне на с. Дерманци с площ от 1,447 дка собственост на Ценко Динков Цветков
 3. 2.Основание за отчуждаването- чл. 21 и чл.22 от ЗОС за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.
 4. 3.На принудително отчуждаване ,на основание чл. 21,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост подлежат имотите

1.1 имот кад. № 053080 по плана за земеразделяне на сДерманци с начин на трайно ползване нива - 3 категория и площ от 1,800 дка, собственост на ЕТ „Петров-Ценко Петров" при граници и съседи: №№ 053076,053079,000251,150219 и 053081

1.2 имот кад.№ 053081 по плана за земеразделяне на сДерманци с начин на трайно ползване нива - 3 категория и площ от 1,447 дка собственост на Ценко Динков Цветков при граници и съседи: №№ 053080,150219 от две страни и 000251

4.  Въз основа на възложени от Кмета на Община Луковит и изготвени оценки по пазарни цени от лицензиран оценител се определят обезщетения за отчуждените имоти в размер на:

1100,00 лв. за имот кад.№ 053080 по плана за земеразделяне на сДерманци с начин на трайно ползване нива - 3 категория и площ от 1,800 дка, собственост на ЕТ „Петров-Ценко Петров" и

870,00 лв. за имот кад.№ 053081 по плана за земеразделяне на сДерманци с начин на трайно ползване нива - 3 категория и площ от 1,447 дка собственост на Ценко Динков Цветков

 1. 5.Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите проц^дуди съгласно чл. чл. 25-33, Глава трета от Закона за общинската собственост

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№599

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Заявяване на интерес за предоставяне на „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19.1 на Програмата за развитие на селските райони

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.15 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.10, ал. 2 от Наредба № 16 от 30.07.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка  19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и въз основа на изразени намерения за местно партньорство между общините Луковит и Роман

Общински съвет – Луковит взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

 1. Подкрепя местно партньорство между общини Луковит и Роман и дава съгласие за реализиране на проект за подготвителни дейности за регистрация на „МИГ Луковит и Роман“ и разработка на Стратегия за развитие на района на двете общини
 2. Одобрява Община Луковит, представлявана от Иван Грънчаров -Кмет на общината, като водещ кандидат в местното партньорство и го упълномощава да подпише Споразумение за партньорство
 3. Одобрява партньори по проекта:

-           Община Роман – представлявана от инж. Красимир Петков – Кмет на община Роман,

-           Народно читалище „Съзнание 1895“ – гр. Луковит, „Балкански център Дипломат“ ООД – гр. Луковит, представляван от Ангел Станев – управител

 1. Одобрява включване в територията на партньорство на всички населени места на територията на двете общини.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№600

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

       ОТНОСНО: Проектно предложение по схема BG05M9OP0Q1-1.QQ2
„Активни" на ОП РЧР 2014-2020

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА и в изпълнение изискванията на Насоки за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни" на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г. Общински съвет - Луковит  взе следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Одобрява кандидатстване на община Луковит с проектно предложение BG05M9OP001-1.002 „Активни" на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г.
 2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проекта - Сдружение „Научно-технологичен съюз – Плевен“, лицензия НАПОО № № 200712487
 3. Одобрява следните основни дейности по проекта:

- Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда

-         Мотивационни обучения за активно търсене на работа

-         Обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности

-         Наемане на лица от целевата група, на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№601

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

       ОТНОСНО: Определяне на граници на зони в гр.Луковит

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

Одобрява изготвена проекто - схема от архитекта на Община Луковит за граници на зони в гр.Луковит регламентиращи: 1-ва, 2-ра и 3-та зона

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

 №602

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Част- 0.489 дка. от имот №44327.76.10 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №44327.76.22 със собственик насл.Пена Нинова Иванова.

 1. Част - 11.309 дка. от имот №44327.204.19 и част от имот № 44327.204.18 - 4.347 дка. (общо 15.655) в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 44327.204.596 със собственик наследник Цанко Кирков Вълов
 2. Част - 4.943 дка. от имот № 44327.212.5 в землището на гр. Луковит за имот с проектен №44327.212.8 със собственик наследник Никола Нинов Иванов
 3. Част - 3.282 дка.от имот № 44327.204.586 в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.204.600 със собственик наследник Никола Нинов Иванов.

5.Част - 7.000 дка. от имот № 44327.121.19 в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 44327.121.20 със собственик наследник Никола Нинов Иванов.

6.Част - 4.000 дка. от имот № 44327.49.6 в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 44327.49.24 със собственик наследник Петко Георгиев Петков.

7.Част - 8.364 дка. от имот № 44327.294.15 в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 44327.294.32 със собственик наследник Кирил Начев Начев.

8.Част- 6.000 дка. от имот№ 44327.294.19 в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 44327.294.31 със собственик наследник Кирил Начев Начев.

9.Част - 9.024 дка. от имот № 44327.294.26. и част от имот № 44327.294.17 - 7.977 дка (общо 17 дка.) в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 44327.294.33 със собственик наследник Кирил Начев Начев.

ІІ.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№603

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Имот с проектен № 026026 с площ 2.778 дка. в землището на с.Тодоричене със собственик наследник Димитър Петров Илиев.

2 Имот с проектен №026028 с площ 2.023 дка в землището на с.Тодоричене със собственик наследник Стефан Марков Петров.

 1. Имот с проектен № 026027 с площ 3.000 дка.в землището на с.Тодоричене със собственик наследник Лальо Димитров Тодоров.
 2. Имот с проектен №110044 с площ 5.059 дка.в землището на с.Бежаново със собственик наследник Данко Дудев Димитров.
 3. Имот с проектен № 110042 с площ 0.995 дка.в землището на с.Бежаново със собственик наследник Данко Дудев Димитров
 4. Имот с проектен №085034 с площ 1.000 дка.в землището на с.Петревене със собственик наследник Дончо Миленов Дончев
 5. Имот с проектен № 085041 с площ 2.400 дка.в землището на с.Петревене със собственик наследник Дончо Миленов Дончев
 6. Имот с проектен № 068009 с площ 2.090 дка.в землището на с.Петревене със собственик наследник Иван Петков Йончев
 7. Имот с проектен № 067011 с площ 2.947 дка.в землището на с.Петревене със собственик наследник Иван Петков Йончев
 8. Имот с проектен № 072006 с площ 7.064 дка.в землището на с.Петревене със собственик наследник Иван Петков Йончев

 

ІІ.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№604

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

 1. Имот № 123019 с площ 2.064 дка в землището на с. Румянцево със собственик насл.Вунка Цанова Якимова.
 2. Имот № 089075 с площ 3.300 дка в землището на с. Румянцево със собственик насл. Вунка Цанова Якимова.
 3. Имот № 090021 с площ 5.445 дка в землището на с.Румянцево със собственик насл. Алекси Николов Попов.
 4. Имот № 090024 с площ 2.665 дка в землището на с. Румянцево със собственик наел. Алекси Николов Попов.
 5. Част-1.629 дка от имот №089055 с площ 4.929 дка в землището на с. Румянцево с проектен имот № 089076 със собственик наел. Алекси Николов Попов.
 6. Имот №026026 с площ 2.778 дка в землището на с. Тодоричене със собственик насл. Димитър Петров Илиев.
 7. Имот № 067015 с площ 3.400 дка в землището на с. Петревене със собственик Стефан Семков Стоев.
 8. Имот № 085024 с площ 1.000 дка в землището на с.Петревене със собственик Стефан Семков Стоев.
 9. Част - 2.000 дка от имот № 067002 с площ 38.098 дка в землището на. с. Петревене с проектен имот №067022 със собственик насл. Брайко Иванов Брайков.
 10. Имот № 072005 с площ 1.800 дка в землището на с.Петревене със собственик насл. Войчо Иванов Василев.
 11. Имот № 085022 енлощ 1.000 дка в землището на с.Петревене със собственик насл. Войчо Иванов Василев.
 12. Имот № 085023 с площ 1.000 дка в землището на с.Петревене със собственик насл. Войчо Иванов Василев.
 13. Имот.№ 086011 с площ 7.525 дка в землището на с. Беленци със собственик насл. Йото Вутов Нетев Узуня.
 14. Имот № 083012 с площ 2.001 дка в землището на с.Беленци със собственик насл. Йото Вутов Нетев Узуня.
 15. Имот № 051025 с площ 4.590 дка в землището на с.Беленци със собственик насл. Йото Вутов Нетев Узуня.
 16. Имот № 032028 с площ 4.500 дка в землището на с.Беленци със собственик насл. Йото Вутов Нетев Узуня.
 17. Имот № 011006 с площ 4.356 дка в землището на с.Беленци със собственик насл. Йото Вутов Нетев Узуня.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Присъствали: 18

 

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

№605

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

 

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ,

                      ВЪЗНИКНАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.9 ал.3 от Закона за защита при бедствия, ОбС Луковит взе решение за актуализация на Плана за защита при бедствия, възникнали на територията на община Луковит, приет с Решение №62/ 2012 г.

Приложение: Магнитен носител на План за защита при         бедствия, възникнали на територията на община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№606

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" — Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 11/321/001415 от 14.12.2013 г. по МЯРКА 321 - ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за Проект „Подобряване на средата за живот и бизнес в община Луковит", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:

1. Упълномощава Кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 355 472,44 лв. (триста петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и четиридесет и четири ст.) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 11/321/001415 от 14.12.2013 г. по МЯРКА 321 - ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за Проект „Подобряване на средата за живот и бизнес в община Луковит", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" — Разплащателна агенция.

2.Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансово плащане по договор № 11/321/01415 и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция .

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

№607

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост съгласно чл.54 от ЗДС

               /Допълнение към Решение №414/21.07.2014 г./

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,   Общински съвет Луковит взе следното решение:

Допълва Решение №414, като дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху Поземлен имот идентификатор 44327.502.2205.2 с площ 214 кв.м.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:

/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/