ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№64

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/29.02. 2016 г.

Относно: Увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“,. по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал.1, т.4 и чл.147, ал.2 и чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон (ТЗ), чл. 38 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с чл. 7.1а от Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., чл. 18, , т. 1 и т. 4 от , Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Община Луковит - в качеството си на едноличен собственик на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит да направи непарична (апортна) вноска в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, на ОБЩА СТОЙНОСТ 1790693 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три) лева, като непаричната вноска представлява:

А/ ПРИДОБИТОТО ОБОРУДВАНЕ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” за изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описано в Приложение № 1 (Опис) и Приложение № 2 (предавателно-приемателен протокол) към настоящото решение, която апортна вноска е на стойност 1117445 лв. (един милион сто и седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева), КАКТО и

Б/ ВЗЕМАНЕТО НА СОБСТВЕНИКА на капитала – ОБЩИНА Луковит срещу дружеството Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, представляващо стойността на направените Строително-монтажни работи /СМР/, авторски надзор, строителен надзор и изготвяне на технически и инвестиционен проект, извършени в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” за изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описани в Приложение № 3 (предавателно-приемателен протокол), което вземане е на стойност от 673248 лв. /шестстотин седемдесет и три хиляди двеста четиридесет и осем лева/.

2. На основание чл. 7.1а от Общите условия към ДПБФП по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и чл. 38 от Закона за лечебните заведения, Община Луковит - в качеството си на едноличен собственик на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит да увеличи капитала на дружеството на 2050 870 /два милиона и петдесет хиляди осемстотин и седемдесет/лв. , разпределени в 205 078/двеста и пет хиляди и седемдесет и осем/ равни дяла по 10 лева всеки, чрез записване на нови 179 069 /сто седемдесет и девет хиляди и шестдесет и девет/ равни дяла по 10 лева всеки, срещу непарична (апортна) вноска в капиталана Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, на ОБЩА СТОЙНОСТ 1790693 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три) лева. Непаричната вноска представлява:

А/ ПРИДОБИТОТО ОБОРУДВАНЕ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” за изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описано в Приложение № 1 (Опис) и Приложение № 2 (предавателно-приемателен протокол) към настоящото решение, която апортна вноска е на стойност 1117445 лв. (един милион сто и седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева), КАКТО и

Б/ ВЗЕМАНЕТО НА СОБСТВЕНИКА на капитала – ОБЩИНА Луковит срещу дружеството Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, представляващо стойността на направените Строително-монтажни работи /СМР/, авторски надзор, строителен надзор и изготвяне на технически и инвестиционен проект, извършени в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” за изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описани в Приложение № 3 (предавателно-приемателен протокол), което вземане е на стойност от 673248 лв. /шестстотин седемдесет и три хиляди двеста четиридесет и осем лева/.

3. ПРИЕМА УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, включително отразяващ и увеличението на капитала на дружеството (Приложение № 4).

4. Упълномощава управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр. Луковит, д-р Иван Иванов да заяви за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията увеличаването на капитала и обявяването на учредителния акт.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/