ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№62

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г.

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и  чл.66а от ЗОС,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

 

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

 

 

Общ брой общински съветници: 17

 

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/