ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

60

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г.

Относно: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет

На основание чл.11 ал.10  от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение №43 от 29.01.2016 г. на Общински съвет Луковит,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

Определя за второстепенен разпоредител с бюджет Комплекс за социални услуги, считано от 01.03.2016 г.

Новообразувания комплекс за социални услуги обединява:

І. Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания, гр.Луковит, ул.“Христо Ботев“ №26

1. Дневен център за деца с физически увреждания, гр.Луковит, ул.“Христо Ботев“ №26

2. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Зорница“, гр.Луковит, ул.“Гето Йошев“ №20

3.  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Здравец“, гр.Луковит, ул.“Христо Ботев“ №26

4. Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Луковит, ул.“Христо Ботев“ №26

ІІ. Домашен социален патронаж, гр.Луковит, ул.“Княз Борис І“ №54

ІІІ. Защитено жилище за лица с физически увреждания, гр.Луковит, ул.“Георги Воденичарски“ №2А

Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи договор с ръководител на определения с т.1 второстепенен разпоредител.

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/