ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

58

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г.

Относно: Отпускане на еднократна помощ на гражданин

                от община Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Луковит  взе  следното решение:

Общински съвет Луковит отпуска еднократна парична помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лева от бюджета на Община Луковит, §4214 „Обещетения и помощи по решение на Общински съвет“ на Димитър Тихомиров Здравков, жител на община Луковит, с адрес гр.Луковит, ул.“Балан“ №23.

 

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/