ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

57

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г.

Относно: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ ХІ, кв.22 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна, общ.Луковит, с цел смяна отреждането на имота от „за озеленяване“ в „за параклис“ и актуването му като частна общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62а ал.4 и чл.134 ал.2 т.6 от Закона за устройство на териториата,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

1. Дава съгласие за смяна отреждането на имот УПИ ХІ, кв.22 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна от „за озеленяване“ в „за параклис“ и актуването му като частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да възложи изменението на Подробния устройствен план в обхват УПИ ХІ, кв.22 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна, общ.Луковит и учреди право на строеж за изграждане на параклис в полза на Плевенска света митрополия, във връзка с Решение №362 от протокол №33/02.04.2014 г. на Общински съвет Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/