ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 49/07.07.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№587

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/07.07. 2015 г.

ОТНОСНО:   АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  ЛУКОВИТ  КЪМ  01.07.2015 Г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 И т.23 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси,   ОбС Луковит  взе следното решение:

1. Променя разходната част на общинския бюджет както следва:

1.1. Кметство Торос                                                                                                6 000   лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

10-15 Материали

1.2. ЦДГ „Славейче” с.Дерманци                                                                        10 000 лв.

Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

10-30     Текущ ремонт

 1. 1.3.Луковит- 142 488 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Дейност 628 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”

10-20    Разходи за външни услуги

 1. 1.Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно

Приложение №1

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: www.lukovit.bg - 15.07.2015

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

               Направил преписа:                                                                                                                             /инж.Б.Георгиева

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№588

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/07.07. 2015 г.

ОТНОСНО:   АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  ЛУКОВИТ  КЪМ  01.07.2015 Г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 И т.23 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси,   ОбС Луковит  взе следното решение:

1. Променя разходната част на общинския бюджет както следва:

1.1. Луковит                                                                                                           11 200 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.2. кметство Дерманци                                                                                         2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.3. кметство Торос                                                                                                 2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.4. кметство Бежаново                                                                                         2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.5. кметство Ъглен                                                                                                2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.6. кметство Тодоричене                                                                                     2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.7. кметство Петревене                                                                                        2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.8. кметство Румянцево                                                                                        2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.9. кметство Карлуково                                                                                       2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

1.10. кметство Беленци                                                                                          2 520 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Разходи за външни услуги

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –11  ;   „ПРОТИВ” – 5 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: www.lukovit.bg - 15.07.2015

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                         Направил преписа:                                                                                                                 /инж.Б.Георгиева

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№589

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/07.07. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

 1. Имот № 068011 с площ 1.200 дка в землището на с. Петревене със собственик насл.Иван Ботев Иванов.
 2. Имот № 085032 с площ 1.100 дка в землището на с. Петревене със собственик насл.Димитър Станев Стоев.
 3. Имот № 071005 с площ 1.900 дка в землището на с. Петревене със собственик наел. Петър Ралчев Гергов.
 4. Имот № 071007 с площ 2.282 дка в землището на с. Петревене със собственик насл.Петър Ралчев Гергов.
 5. Имот № 085039 с площ 2.500 дка в землището на с. Петревене със собственик насл.Пенчо Маринов Пенчев.
 6. Имот № 085040 с площ 1.000 дка в землището на с.Петревене със собственик наел. Пенчо Маринов Пенчев.
 7. Имот № 074008 с площ 0.800 дка в землището на с. Петревене със собственик
  насл.Иван Василев Вутев.
 8. Имот №44327.288.3 с площ 14.529 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.288.12 със собственик насл. Никола Симеонов Мишев.
 9. Част - 4.000 дка от имот №44327.204.383 с площ 4.881 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен №44327.204.603 със собственик насл. Гроздан Тодоров Цанов.
 10. Имот №44327.201.6 с площ 2.606 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен №44327.201.35 със собственик насл. Васил Манчев Цолов.
 11. Имот №44327.99.16 с площ 2.207 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен №44327.99.37 със собственик насл. Васил Манчев Цолов.

12. Имот № 072009 с площ 3.000 дка в землището на с.Петревене със собственик насл.Мико Ботев Цветков.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –11  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 15.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№590

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/07.07. 2015 г.

 

Относно: Актуализация на начална годишна тръжна цена за отдаване под наем и аренда на земеделски земи – частна общинска собственост

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,   ОбС Луковит  взе следното решение:

1. Отменя Решение №17/29.12.2011 год. на ОбС Луковит относно начална годишна тръжна цена за отдаване под наем и аренда на земеделски земи – частна общинска собственост.

2. Приема начална годишна тръжна цена за отдаване под наем и аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, с изключение на пасища и ливади в размер на 20,00 лв.

3. Актуализира т.2.1 от Решения №577, 578, 579 и 580/29.06.2015 г. на ОбС Луковит, както следва: „Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20,00 лв. на декар”

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 15.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                       /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                            Направил преписа:                                                                                                                           /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№591

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/07.07. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землищата на община Луковит.

На основание чл. 21, ал.1. т.8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС Луковит дава съгласие да се отдадат земеделски земи, като:

 1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-    да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

-    да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-    да нямат задължения към община Луковит;

-    да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

 1. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1.Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20,00 лв./дка

 1. 2.Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължат не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;

2.3.Земеделските земи да се предоставят за създаване на стопанства за
зеленчукопроизводство на регистрирани земеделски производители и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4.Срок на договора - 7 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година.

 1. 5Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

2.5.1. Представяне на участника и на инвестиционен план за неговото развитие за срока на договора, предоставени по вид и стойност за всяка отделна година.

 1. 5.2.Участникът може да кандидатства за площи, съответстващи на инвестиционното предложение и представената програма за развитие на стопанството.
 2. 5.3.Участниците могат да кандидатстват за площи в съответното землище, в което са регистрирани или извършват основната си дейност.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на
участниците в публично оповестения конкурс:

3.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 40%;

3.2. Други конкурсни условия с относителна тежест до 60 %, както следва:

          3.2.1.Инвестиционен проект за развитие на стопанството - до 60 точки;

          3.2.2. Млад фермер - до 20 точки

3.2.3. Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 20 точки;

4. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 15.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                            Направил преписа:                                                                                                                           /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/